Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 15 sierpnia 2022

 

 

 

 

 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO                                                                          Przemyśl, dnia 12 marca 2020 r.

           W PRZEMYŚLU

ul. Konarskiego 6; 37-700 PrzemyślA-0010-6/20

 

 

  Zarządzenie Nr   39 /2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo
w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


 
W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t..)zarządzam:

 

§ 1.    1. Odwołanie wszystkich rozpraw oraz posiedzeń jawnych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu wyznaczonych do dnia 31 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw należących do kategorii tzw. pilnych.

          2. O konieczności odbycia rozprawy albo posiedzenia jawnego ostatecznie decyzję podejmuje sędzia referent.

§ 2.  Odwołanie badań przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w okresie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 3. 1.W odniesieniu do spraw rozpoznawanych na rozprawach i posiedzeniach jawnych na salach rozpraw wprowadzam ograniczenie udziału publiczności do 2 (dwóch) osób wskazanych przez strony postępowania.

2. Ograniczenie nie dotyczy przedstawicieli mediów.

3. Zarządzenie nie wyłącza uprawnień sądu i przewodniczącego składu orzekającego do wydawania zarządzeń porządkowych.

§ 4. 1. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących do budynku sądu.

2. Wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynku Sądu Okręgowego poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5 0 C i więcej.

3. Na żądanie osoby, której odmówiono wstępu do budynku wydaje się zaświadczenie z pieczęcią sądu, stanowiącą podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma. Zaświadczenie będzie wydawane przez pracownika Biura Obsługi Interesanta

§ 5. 1. Ograniczenie możliwości korzystania z Biura Obsługi Interesanta jedynie do stron postępowania przed Sądem Okręgowym w Przemyślu , pozostałym osobom pozostawiając możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

2. Ograniczenie korzystania z Czytelni akt wyłącznie dla stron postępowań
i ich reprezentantów procesowych w sprawach, w których rozprawy
i posiedzenia nie zostały odwołane.

§ 6. Wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Kuratora Okręgowego i Zastępcę Kuratora Okręgowego, Kierowników sekretariatów Wydziałów/ Oddziałów/Sekcji.

§ 7. Wstrzymanie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w terenie - (nie dotyczy to decyzji orzeczniczych podejmowanych przez sądy).

§ 8. 1.Rekomenduję wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Okręgowym
w Przemyślu, asystentom sędziów, kuratorom zawodowym, urzędnikom oraz innym pracownikom sądu wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych za rok 2018 i lata wcześniejsze w okresie do dnia 31 marca 2020 r. ,
a osobom nie posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego.

2. Przedłożenie przez Przewodniczących Wydziałów harmonogramów dyżurów i zastępstw w okresie objętym zarządzeniem.

§ 9. Mając na względzie wyniki bieżącego monitorowania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego upoważniam Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub podjęcia działań zapewniających maksymalne zabezpieczenie pracowników i interesantów sądu przed możliwością kontaktu z osobami zarażonymi C0VID-19.

§ 10. Publikację zarządzenia na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu, jak także podanie do wiadomości za pośrednictwem SWOR.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. a § 3-7 oraz § 9 obowiązują do czasu ich odwołania.

 


 

 

pdfZarządzenie_Prezesa_Sądu_Okręgowego_w_Przemyślu__w_sprawie__wprowadzenia_dodatkowych_środków__zapewniajacych_bezpieczeństwo_w_Sądzie_Okręgowym_w_Przemyślu.pdf

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?