Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 19 stycznia 2022

Wkrótce realizowane będš szkolenia:

“Trening autogenny - czym jest, jak prowadzić” – 13.04.2012

“FAS, FAE, RAD - diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna” – 14-15.04.2012

“Zaburzenia osobowoœci - diagnoza i psychoterapia”- 20.04.2012

“Zachowania samobójcze - diagnoza i pomoc psychologiczna”- 21-22.04.2012

“Seksuologiczna terapia par”- 27.04.2012

“Praca terapeutyczna z osobš doœwiadczajšcš przemocy w ujęciu systemowym”- 28-29.04.2012

“Terapia psychologiczno - seksuologiczna dorosłych ofiar nadużyć seksualnych”- 11.05.2012

“Psychoterapia i arteterapia w pracy terapeutycznej z osobami po urazach traumatycznych”- 19-20.05.2012

“Diagnostyka psychologiczna- Test Drzewa wg Kocha”- 25.05.2012

STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 2012/2013

STUDIUM TERAPII RODZIN 2012/2013

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY 2012/2013

STUDIUM TRENINGU I TERAPII GRUPOWEJ 2012/2013

STUDIUM MEDIACJI 2012/2013

STUDIUM PSYCHOLOGII SĽDOWEJ 2012/2013

Kontakt:

Dolnoœlšskie Centrum Psychoterapii, Dział Szkoleń

www.dcp.wroclaw.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wrocław, ul. Sienkiewicza 116/4

Tel. 071 332 36 70

Informujemy również o możliwoœci organizowania szkoleń zamkniętych na zamówienie dla placówek i instytucji w szerokim wyborze tematów szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej. Więcej informacji o szkoleniach na zamówienie w informacji działu szkoleń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zgłoszenia: www.dcp.wroclaw.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 071/332 36 70.

Szczegółowe informacje i pełna oferta szkoleniowa – www.dcp.wroclaw.pl.


 

1. „ Terapia par w ujęciu psychodynamicznym”

 

Termin : 02.03.2012

Adresaci:

Zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników pomocy społecznej, kuratorów oraz studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych chcšcych poszerzyć swojš wiedzę w zakresie pracy z parami.

Tematyka:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom myœlenia psychodynamicznego w podejœciu do par. Szkolenie skupia się na przybliżeniu różnorodnej dynamiki par oraz tego, jak wpływa ona zarówno na diadę, szerszy system rodzinny jak i pojedyncze osoby zgłaszajšce się po pomoc.

Szkolenie łšczy elementy wykładu (przedstawienie założeń teoretycznych) z pracš warsztatowš (studium przyapdku, odgrywanie scenek, elementy superwizji pracy własnej). Zapraszamy osoby pracujšce z parami, rodzinami, a także indywidualnie z osobami dorosłymi.

1. Podstawy myœlenia psychodynamicznego w pracy z parami.

2. Przeprowadzanie konsultacji z parš.

3. Pozycje terapeuty utrudniajšce pracę z parš oraz zwiększajšce skutecznoœc pomocy.

4. Terapia psychodynamiczna i różnice z podejœciem poznawczo-behawioralnym.

5. Wybrane teorie rozwojowe z perspektywy tworzenia bliskich zwišzków.

6. Rola rodziny pochodzenia.

7. Koluzje: narcystyczna, oralna, analno-sadystyczna, falliczno-edypalna.

8. Zadania terapeuty psychodynamicznego.

9. Studium przypadku.

10. Superwizja.

Koszt: 300 zł

Prowadzenie: Agata Hensoldt- Jankowska

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi - dorosłymi, parami, rodzinami w podejœciu psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowoœci, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Absolwentka psychologii , a także Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych. Doœwiadczenie zawodowe zdobywała pracujšc: w Specjalistycznym Oœrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Dolnoœlšskim Centrum Psychoterapii. Umiejętnoœci psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: trakcie szkoleń terapeutycznych organizowanych przez Państwowš Agencję Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii. Ukończyła szkołę terapeutycznš Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej przy Labolatorium Psychoedukacji i Instytucie Treningu i Psychotearpii w Warszawie, całoœciowe certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne rekomedowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukowš Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla psychologów i terapeutów z zakresu psychoterapii w podejœciu psychodynamicznym i integracyjnym, zastosowania terapii grupowej w pracy ze sparwcami i ofiarami przemocy.

2. „Podstawy umiejętnoœci prowadzenia interwencji kryzysowej i debrefingu”

Termin: 03-04.03.2012

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, œwietlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcš poszerzyć swojš wiedzę oraz zdobyć umiejętnoœci dotyczšce prowadzenia interwencji kryzysowej.

Tematyka:

1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.

2. Interwencja kryzysowa i jej modele.

3. Cechy osób prowadzšcych interwencję kryzysowš.

4. Podstawowe umiejętnoœci prowadzenia interwencji kryzysowej.

5. Szeœcioetapowy model interwencji kryzysowej.

6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.

7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.

8. System oceny selekcyjnej.

9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.

10. Działanie w interwencji kryzysowej.

11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.

12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon.

13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.

14.żnice między interwencja kryzysowš a poradnictwem długoterminowym.

15. Zasady prowadzenia debriefingu. Etapy i cele sesji debriefingowej. Przebieg sesji debriefingowej, narzędzia i techniki pracy. Kompetencje i zadania osoby prowadzšcej debriefing.

15. Zasady prowadzenia defusingu.

Koszt: 600 zł

Prowadzenie: Agnieszka Juszczyk

psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysowš, psychoterapię indywidualnš, grupowš, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. W pracy terapeutycznej pracuje z klientami po doœwiadczeniach traumatycznych z zespołem ASD i PTSD, osobami z kryzysem suicydalnym, osobami po traumach seksualnych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujšcych się zawodowo ratownictwem i interwencjš kryzysowš oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sšdowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętnoœci psychoterapeutycznych kształciła się także w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sšdowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

3. „Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego” – szkolenie zaawansowane

Termin: 09.03.2012

Adresaci:

Adresatami szkolenia sš osoby zawodowo zajmujšce się pracš terapeutycznš z dziećmi i młodzieżš ofiarami wykorzystania seksualnego. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów posiadajšcych podstawowš wiedzę z zakresu tematu wykorzystania seksualnego i diagnozy małoletnich ofiar.

Tematyka:

Uczestnicy poszerzš swojš wiedzę dotyczšcš nadużyć seksualnych- zasadami kontaktu z ofiarš przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodzinš, innymi specjalistami, zastosowaniem technic i narzędzi pracy terapeutycznej . Zajęcia będš prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będš mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie seksualnej, wezmš udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczšcych metod i technik terapeutycznych, planowania strategii interwencji i terapii w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

1. Ofiara nadużyć seksualnych.

2. Skutki nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży.

3. Uraz psychiczny i jego następstwa.

4. Fazy nadużycia wobec dziecka.

5. Skutki nadużyć z dzieciństwa w dorosłym życiu.

6. Rodzinne mechanizmy nadużyć seksualnych.

7. Zasady kontaktu z dzieckiem i adolescentem w sytuacji wykorzystania seksualnego.

8. Współpraca z rodzinš i uczestnictwo w terapii.

9. Formy pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie.

10. Cele terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie:

- poczucie bezpieczeństwa i przywrócenie zaufania dziecka do dorosłych

- umiejętnoœć rozpoznawania i wyrażania własnych uczuc I emocji

-bezpieczne rozładowanie własnych emocji negatywnych wobec sprawcy

- odzyskanie poczucia siły i kontroli

- akceptacja siebie i swojego ciała

- poczucie własnej wartoœci

- umiejętnoœci interpersonalne.

11. Obszary pracy terapeutyznej z małoletniš ofiarš wykorzystania seksualnego.

12. Narzędzia I techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie ( praca warsztatowa)

- pierwsze spotkanie z małoletniš ofiarš

- techniki usprawniajšce komunikację

- techniki wzmacniajšce autonomię

- praca terapeutyczna z emocjami

- praca terapeutyczna z wykorzystaniem technic poznawczych i psychoedukacji

- techniki wzmacniajšce poczucie zaufania, nadzieję, relację przywišzania

- techniki wzmacniajšce kontrolę zachowań I przerwanie autodestrukcyjnych, krzywdzšcych zachowań.

13. Konstruowanie programów terapeutycznych i modele pracy zachodnich oœrodków terapii dla dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie

14. Analiza stadium przypadku.

15. Prezentacja materiału filmowego- dyskusja.

Koszt: 300 zł

Prowadzenie: Agnieszka Juszczyk

psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysowš, psychoterapię indywidualnš, grupowš, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. W pracy terapeutycznej pracuje z klientami po doœwiadczeniach traumatycznych z zespołem ASD i PTSD, osobami z kryzysem suicydalnym, osobami po traumach seksualnych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujšcych się zawodowo ratownictwem i interwencjš kryzysowš oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sšdowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętnoœci psychoterapeutycznych kształciła się także w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sšdowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

4.  „Seksualnoœć osób niepełnosprawnych"

Termin: 16.03.2012

Adresaci:

Zajęcia sš przeznaczone dla osób, które sš zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcš rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych- lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów. Program szkolenia łšczy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.

Tematyka:

Celem szkolenia jest poszerzenie œwiadomoœci u specjalistów obszarów psychoseksualnych u osób zdrowych i niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętnoœci wychowawczych i terapeutycznych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, radzenia sobie z problemami ich seksualnoœci. Program szkolenia dotyczy przygotowania osób niepełnosprawnych do podejmowania ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej, a także podniesienia œwiadomoœci osób niepełnosprawnych w zakresie fizjologii i biologii ciała, w zakresie seksualnoœci i prokreacji, utożsamiania się z własnš płciš, oraz ochrony przed wykorzystaniem seksualnym.

1. Seksualnoœć osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

2. Analiza różnic między seksualnoœciš osób zdrowych a osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia.

4. Seksualnoœć dziecięca, młodzieńcza, dojrzała, starcza.

5. Realizacja potrzeby seksualnej przez osoby niepełnosprawne.

6. Inicjacja seksualna osób niepełnosprawnych.

7. Przemoc seksualna.

8. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych.

Koszt: 300 zł

Prowadzenie: Dorota Werner

biegły sšdowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sšdowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sšdami na terenie Dolnego Œlšska. Kwalifikacje i doœwiadczenie w obszarze psychologii sšdowej i seksuologii sšdowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sšdowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrujšc podejœcie ericksonowskie i podejœcie systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sšdowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwoœci. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętnoœci psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sšdowego - Fundacja Dzieci Niczyje.

5. “Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w sytuacji przemocy, samobójstwa, straty i żałoby”

Termin: 17-18.03.2012

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujšcych się interwencjš kryzysowš i pomocš psychologicznš dzieciom i młodzieży po urazach psychicznych. Uraz psychiczny u dzieci może powodować trwałe następstwa psychofizyczne, a rozmiar konsekwencji zależy od stadium rozwojowego dziecka w chwili urazu, zdolnoœci do radzenia sobie z trudnoœciami i znaczenia, jakie to zdarzenie miało dla dziecka. W trakcie szkolenia zostanš przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie majšce zastosowanie w leczeniu u dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z częœci teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.

Tematyka:

1. Czynniki wpływajšce na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne.

2. Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży

3. Etapy interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży

4. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w krysysie przemocy- fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

a) Skutki traumy u dzieci I młodzieży w sytuacji przemocy fizycznej, emocjonalnej I seksualnej.

b) Strategie interwencji i pomocy psychologicznej w sytuacji przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

5. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w krysysie suicydalnym.

a) Dynamizm samobójstwa.

b) Zachowania samobójcze - czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.

c) Cechy charakterystyczne samobójstw dzieci i młodzieży.

d) Formularz Oceny Selekcyjnej - w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.

e) Strategie interwencji wobec samobójstwa.

f) Spotkanie postinterwencyjne.

g) Opieka nad dzieckiem I adolescentem po próbie samobójczej.

6. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży w krysysie straty i żałoby.

a) Skutki traumy u dzieci i młodzieży w sytuacji straty i żałoby.

b) Dynamika procesu żałoby i objawy jej patologizacji u dzieci i mlodzieży.

c) Strategie interwencji wobec dziecka i adolescenta w sytuacji straty i żałoby.

7. Techniki i narzędzia terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa.

8. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii dzieci i młodzieży.

9. Analiza przypadków.

Koszt: 600 zł

Prowadzenie: Beata Oleksy

psychoterapeutka, trener warsztatu umiejętnoœci psychospołecznych- rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi - dziećmi, młodzieżš, dorosłymi, rodzinami w podejœciu psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowoœci, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Ukończyła pedagogikę (specjalizacja: poradnictwo i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) a także Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnoœlšskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doœwiadczenie zawodowe zdobywała pracujšc: w Specjalistycznym Oœrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Oœrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz w Dolnoœlšskim Centrum Psychoterapii. Umiejętnoœci psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwowš Agencję Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Fundację Dzieci Niczyje. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży, zastosowania terapii grupowej w pracy z dziećmi i młodzieżš z zaburzeniami emocji i zachowania.

6.  „Mediacje rodzinne. "

Termin: 24-25.03.2012

Adresaci:

Szczególnie zapraszamy osoby pracujšce z dziećmi i rodzinami w konflikcie, w sytuacji kryzysu - wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów. W trakcie szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznajš się z teoriš i praktykš mediacji rodzinnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznajš się także z konstruowaniem projektów mediacyjny, zastosujš w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych poznane techniki i metody pracy mediatora.

Tematyka:

1. Psychologia konfliktu, dynamika konfliktów w rodzinie.

2. Mediacje rodzinne – definicja i podstawowe zasady mediacji.

a. neutralnoœć, bezstronnoœć, poufnoœć, dobrowolnoœć

b. mediacje w sprawach rodzinnych

3. Zastosowanie mediacji; ocena sytuacji konfliktowej, gotowoœci do podjęcia mediacji, ocena zagrożenia przemocš w rodzinie.

4. Przeciwwskazania do zastosowania mediacji.

5. Mediacja a terapia.

6. Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

7. Model Moore’a.

8. Etapy mediacji.

9.Osoba mediatora i jego zadania.

10. Metody i techniki w mediacji rodzinnej.

11. Techniki komunikacyjne neutralizowania konfliktu i budowania współpracy

12. Dzieci w mediacji a. mediacje w sprawach dotyczšcych dzieci b. dzieci w sytuacji separacji, rozwodu.

13. Przemoc w rodzinie.

14. Prawne aspekty mediacji w sprawach rodzinnych.

15. Etyka zawodowa mediatora.

Koszt: 600 zł

Prowadzenie: Dorota Werner

biegły sšdowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sšdowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sšdami na terenie Dolnego Œlšska. Kwalifikacje i doœwiadczenie w obszarze psychologii sšdowej i seksuologii sšdowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sšdowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrujšc podejœcie ericksonowskie i podejœcie systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sšdowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwoœci. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętnoœci psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sšdowego - Fundacja Dzieci Niczyje.

7.  „Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu- interwencja kryzysowa i terapia"

Termin: 30.03.2012

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, terapeutów, lekarzy, personelu medycznego, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii - którzy chcš poszerzyć swojš wiedzę oraz zdobyć umiejętnoœci dotyczšce pomocy psychologicznej osobom w żałobie po stracie dziecka, poronieniu. Strata dziecka nienarodzonego i dziecka małego jest szczególnie traumatycznym kryzysem straty i żałoby, niniejsze szkolenie ma na celu rozwinšć kompetencje specjalistów do pracy terapeutycznej z osobami po stracie.

Tematyka:

1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.

2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.

3. Fazy procesu żałoby.

4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.

5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne

6. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka i po stracie małego dziecka.

7. Kryzys nadchodzšcej œmierci- praca terapeutyczna z osobami przed œmierciš nienarodzonego dziecka.

8. Wsparcie i pomoc psychologiczna dla kobiety i rodziny – w sytuacji poronienia, porodu zmarłego dziecka.

9. Przywitanie i pożegnanie dziecka przez rodziców.

10. Rola i zadania personelu medycznego, specjalistów pomocy psychologicznej.

11. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby po stracie dziecka.

12. Zasady budowania kontaktu w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.

13. Terapia patologicznego procesu żałoby.

14. Grupy wsparcia dla “aniołkowych rodziców”.

15. Powrót rodziców do zdrowia i spojrzenie w przyszłoœć.

Koszt: 300 zł

Prowadzenie: Agnieszka Juszczyk

psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysowš, psychoterapię indywidualnš, grupowš, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. W pracy terapeutycznej pracuje z klientami po doœwiadczeniach traumatycznych z zespołem ASD i PTSD, osobami z kryzysem suicydalnym, osobami po traumach seksualnych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujšcych się zawodowo ratownictwem i interwencjš kryzysowš oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sšdowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętnoœci psychoterapeutycznych kształciła się także w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sšdowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Zgłoszenia: www.dcp.wroclaw.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 071/332 36 70.


Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?