Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018
       Konkurs na  stanowisko  specjalisty w zakresie psychologii w OZSS

 

OGŁOSZENIE 
Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
 z dnia   9 stycznia 2018 r. 


dotyczące  konkursu  na  stanowisko  specjalisty   w zakresie psychologii  w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Przemyślu, 

K -111 - 1 /18

  

I.                   Oznaczenie  stanowiska  :

Konkurs  na  stanowisko  specjalisty w zakresie psychologii w OZSS 
w  Przemyślu  


 

Liczba  wolnych  etatów :  1

 


II.                Wymagane kwalifikacje na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii   

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

•posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia łub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

• posiadanie specjalizacji  z zakresu  psychologii,

 
* co najmniej 3 letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3 letnią praktykę kliniczną,


•posiadanie nieposzlakowanej opinii;

•kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

•przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Zakres zadań  na stanowisku specjalisty  w zakresie  psychologii  określa  art. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia  2015 r.  o opiniodawczych  zespołach  sądowych specjalistów  (Dz. U z 2015 r. poz. 1418).


III.             Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza :

•wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii,  

• życiorys,


• informacja o przebiegu kariery zawodowej,

•oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu  i posiadanie specjalizacji z zakresu psychologii,

 

•oryginały,  urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone  przez siebie  kopie dokumentów  potwierdzających  co najmniej 3 letni staż  pracy  w  poradnictwie rodzinnym  lub z młodzieżą społecznie  niedostosowaną  albo 3 -letnią   praktykę  kliniczną,•zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty       w zakresie psychologii  wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,

•oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia      o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

•oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

•oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(test jednolity: Dz. U. z 2016 r.- poz. 922). 

Mile widziane rekomendacje oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 
i osiągnięcia.


IV.             Termin i miejsce składania  dokumentów :

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Sądu) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu K - 111-1/18       do dnia  31 stycznia  2018  rdo Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu, III piętro, pokój nr 157, ponadto informujemy,  że pracownicy Oddziału Administracyjnego przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesyłane drogą teleinformatyczną oraz zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą honorowane.

Miejsce przeprowadzenia konkursu: dokładna lokalizacja zostanie wskazana wraz z ogłoszeniem lisy osób zakwalifikowanych do II etapu , a następnie do III etapu konkursu.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap- wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów   formalnych przystąpienia do konkursu,

II etap- praca pisemna stanowiąca rozwiązanie na jeden spośród dwóch zagadnień do wyboru,

III etap- rozmowa kwalifikacyjna 


 
V.                Kryteria  oceny:

Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016r. poz. 367 ze zm.):I  etap- czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 Rozporządzenia MS w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz czy zostało złożone w terminie, a także czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,

II  etap-  praca pisemna ma na celu ocenę u kandydata:

1) znajomości zagadnień  psychologii  w tym znajomość procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs,

2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; 

3) znajomości i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół  sądowych specjalistów; 

4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię; 

5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej i logiki wywodu

III etap - umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii


         Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na

stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego w Przemyślu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.Pozostałe informacje:

          Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko specjalisty będą proszeni 
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Administracyjnym, piętro III  pokój nr 157           w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu pod nr tel. 16/676 13 52 .

 

 

 

 

                                                                       Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                  w Przemyślu

                     

                                                                                 Jacek Saramaga

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?