Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 20 listopada 2019
                                                                             Przemyśl, dnia 27  czerwca 2018 r.                          

 
K - 111 - 62 /18

  

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na umowę o pracę   na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu   

 

                                                ilość wolnych etatów: 1 ( jeden )

 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U.    z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia    14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego   (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego  na umowę o pracę   na czas określony tj. na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu :


-   dnia 17 sierpnia 2018 r. ( piątek ) , godzina 9.00 , sala 108 ( II piętro ) -

   etap drugi   (część pisemna),

-  dnia 24 sierpnia 2018 r. ( piątek ), godzina 10.00, p.163 ( III piętro ) - etap trzeci

(rozmowa kwalifikacyjna) w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego nr 6 .

 

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która :


1.      jest   obywatelem   Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych       

       i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra,  

       lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.      ukończyła   24 lata.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie     studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej            i uzyskanie tytułu       zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym       egzaminie magisterskim, albo oryginał lub       urzędowo poświadczony odpis       dokumentu       potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej       na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art.   155 a       § 6 ustawy z dnia   27 lipca 2001r.   Prawo o ustroju sądów powszechnych   /tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 23 ze zm. /
- że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane      z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  1. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej   Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8. Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy_-_SO_Przemyśl.docx
 

Konkurs zostanie   przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U z 2013 r. poz. 1228 ).

 

Zakres   czynności asystentów   sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r.   w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270 ) .

 

                   Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z załącznikami prosimy składać w terminie do   dnia 3 sierpnia 2018 roku do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 pok. 157, III piętro, bądź drogą listową (decyduje data stempla pocztowego).

 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie wywieszona    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   ul. Konarskiego   nr 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 9 sierpnia   2018 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie wywieszona    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   ul. Konarskiego   nr 6 oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu  w dniu 21 sierpnia    2018 r.

 
Informacja   o wynikach konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu .                                                          

                                                                          Prezes Sądu Okręgowego

                                                                              w  Przemyślu

                                                                                         / - /

                                                                              Jacek Saramaga
 

                                                                                 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?