Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 20 listopada 2019

                                                                                                                                                                   Przemyśl, dnia 8 października 2018 r.                                   
K - 111 – 75 /18


 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na umowę o pracę   na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu  

 

            ilość wolnych etatów: 1 ( jeden )

 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U.   z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia   14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego   (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego   na umowę o pracę   na czas określony tj. na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.

 
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu :

 

-   dnia 12 listopada 2018 r. ( poniedziałek ) , godzina 9.00 , sala 108 ( II piętro ) - etap drugi   (część pisemna),


-   dnia 19 listopada  2018 r. ( poniedziałek ), godzina 10.00, p.163 ( III piętro )    - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna) w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu,  ul. Konarskiego nr 6 .

 

 

 

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która :

 

1.      jest   obywatelem   Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych                  

       i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra,  

       lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.      ukończyła   24 lata.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym  egzaminie magisterskim, albo oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis    dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej   na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a  § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych   /tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 23 ze zm. /

- że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  1. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej   Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  4.  Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy_-_SO_Przemyśl_1.docx

 

 

Konkurs zostanie   przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U z 2013 r. poz. 1228 ).

 

Zakres   czynności asystentów   sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r.   w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270 ) .

 

                   Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z załącznikami prosimy składać w terminie do   dnia 31  października 2018 roku do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 pok. 157, III piętro, bądź drogą listową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie wywieszona   tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   ul. Konarskiego   nr 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 5 listopada 2018 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   ul. Konarskiego   nr 6 oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu   w dniu   13 listopada   2018 r.

 

 

Informacja   o wynikach konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu .


                                                          

                                                                          Prezes Sądu Okręgowego

                                                                               w   Przemyślu

                                                                                         / - /

                                                                              Jacek Saramaga 

                                                                                 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?