Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 28 maja 2020
K- 111-2/20

 

Konkurs na stanowisko
specjalisty w zakresie pedagogiki w OZSS
w wymiarze ½ etatu


 


 
 

OGŁOSZENIE 
Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
  z dnia    3 stycznia 2020 r.
                              dotyczące  konkursu na stanowisko specjalisty   w zakresie pedagogiki
                      w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Przemyślu,
                                                                                  ½ etatu


I.                   Oznaczenie  stanowiska  :

Konkurs  na  stanowisko  specjalisty w zakresie pedagogiki w OZSS 
w Przemyślu  w wymiarze ½ etatu  


 

Liczba  wolnych etatów : ½ etatu  

 


II.                Wymagane kwalifikacje na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki   

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

•posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia łub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

• posiadanie specjalizacji z zakresu  pedagogiki,

 

* co najmniej 3 letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3 letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej,


•posiadanie nieposzlakowanej opinii;

•kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


•przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Zakres zadań na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki   określa art. 1 ustawy

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 708 ze zm.).


III.             Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza :

•wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki,  

• życiorys,


• informacja o przebiegu kariery zawodowej,

•oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych z zakresu pedagogiki ,

 

•oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3 - letni staż pracy  w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej.•zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty  w zakresie pedagogiki, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,

•oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia     o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

•oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

•oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji pdfoświadczenie_o wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

   - klauzula informacyjna w załączeniu pdfklauzula_informacyjna_i__oświadczenie.pdf

 

Mile widziane rekomendacje oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 
i osiągnięcia.
IV.             Termin i miejsce składania  dokumentów :

             W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje   data wpływu do Sądu) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu                      K - 111-2/20 - do dnia 26 stycznia 2020 rdo Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu, III piętro, pokój nr 157, ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Administracyjnego przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesyłane drogą teleinformatyczną oraz zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą honorowane.

Miejsce przeprowadzenia konkursu: dokładna lokalizacja zostanie wskazana wraz 
z ogłoszeniem lisy osób zakwalifikowanych do II etapu, a następnie do III etapu konkursu.


Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap- wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów   

             formalnych przystąpienia do konkursu,

II etap- praca pisemna stanowiąca rozwiązanie na jeden spośród dwóch zagadnień do wyboru,

III etap- rozmowa kwalifikacyjna 


 
V.                Kryteria  oceny:

Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016r. poz. 367 ):I etap- czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 Rozporządzenia MS w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz czy zostało złożone w terminie, a także czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,

II etap-  praca pisemna ma na celu ocenę u kandydata:

1) znajomości zagadnień pedagogiki  w tym znajomość procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs,

2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; 

3) znajomości i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów; 

4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię; 

5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej i logiki wywodu

III etap - umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki

 

 


         Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na

stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego w Przemyślu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

 

Pozostałe informacje:          Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko specjalisty będą proszeni 
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Administracyjnym, piętro III  pokój nr 157               w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu pod               nr tel. 16/676 13 52 .

 

 

 

 

                                                                       Prezes Sądu Okręgowego

                                                                              w Przemyślu

 

                                                                                        /-/

                                                                              Mariusz Fołta

 

 

 

                                                          

                                                          

                                                          

                                              

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?