Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 5 sierpnia 2020
K-111-20/20                                                                          Przemyśl, dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego


 

ilość wolnych etatów: 2 (dwa)

 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu na umowę o pracę na czas określony tj. na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego nr 6:

- dnia 18 maja 2020 r. godzina 11.00 p. 163 (III piętro) wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu     - etap pierwszy,

- dnia 27 maja 2020 r. godzina 9.00 sala 108 (II piętro) - etap drugi (część pisemna),

- dnia 2 czerwca 2020 r. godzina 10.00 p. 163 (III piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

1.      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.      ukończyła 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, o który mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) - że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,- w załączeniu
  5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich-w załączeniu
  6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu -w załączeniu
  8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - docxKlauzula_informacyjna_dla_kandydatów

 
docoswiadczenia-Asystent-do_konkursu.doc


Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228 ).

 

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

 

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z załącznikami prosimy przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 11 maja 2020 r. do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6 (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 18 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu 27 maja 2020 r.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu.
                                                                                         Z upoważnienia

                                                                                 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu
                                                                                 Wiceprezes Sądu Okręgowego
                                                                                     w Przemyślu
                                                                                       /-/
                                                                                            Dariusz Jurjewicz

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?