Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 13 sierpnia 2020
       K-111-50/20

 

 

OGŁOSZENIE
 
Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w Oddziale Finansowym 
 


Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Przemyślu – docelowo pracownik oddziału finansowego na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

1.      Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

2.      Oznaczenie konkursu : K-111-50/20

3.      Ilość etatów - 1 (jeden);

4.      Opis wykonywanych zadań

Docelowo przewiduje się powierzenie zadań z zakresu obsługi budżetu jednostki, obejmujących w szczególności:

         prowadzenie ewidencji księgowej

         rozliczanie operacji związanych z realizacją planu dochodów i wydatków (prowadzenie rozrachunków)

         wykonywanie bieżącej kontroli i uzgodnień w powyższym zakresie

         sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej

5.      Określenie wymagań

1)      wymagania niezbędne (minimalne):

-  wykształcenie średnie lub studia pierwszego stopnia,

-  pełna zdolność do czynności prawnych,

-  nieposzlakowana opinia,

-  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a ponadto wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-  znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word, Excel,

2)       kompetencje preferowane – brane będą pod uwagę przy ocenie kandydata, jeżeli:

-   spełnia jeden z poniższych warunków (określonych w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy     z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./), tj.:

a)      ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)       posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

-   posiada wiedzę (w tym – znajomość obowiązujących regulacji prawnych) z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych;

-   wykazuje się znajomością obsługi systemów finansowo-księgowych, a w szczególności systemu SAP (możliwie – z uwzględnieniem funkcjonalności zintegrowanego systemu rachunkowo-kadrowego /ZSRK/ dedykowanego dla sądów);

-   posiada doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości jednostek budżetowych (możliwie – z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych obowiązujących           w jednostkach wymiaru sprawiedliwości);

-   dysponuje wiedzą w zakresie struktury i organizacji sądów powszechnych.

3)       wymagania dodatkowe – pożądane cechy:

-  systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy,

-  zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

-  wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,

-  odporność na stres (praca pod presją czasu).

6.      Wykaz wymaganych dokumentów

-  zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu
(ze wskazaniem sygnatury konkursu) – z aktualnym adresem do korespondencji
i numerem telefonu kontaktowego,


-  życiorys ze zdjęciem (CV),  zawierający w szczególności informację o przebiegu nauki i pracy zawodowej, podpisany własnoręcznie, 

-  kwestionariusz osobowy

-  dokumenty  potwierdzające  posiadane wykształcenie (oryginały bądź kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje uprawnienia i umiejętności (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy, itp.),

-  oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,


-  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji


- klauzula  informacyjna- oświadczenie  o zapoznaniu się 

7.      Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego
w Przemyślu, przy ulicy Konarskiego 6, pok. 157 – Oddział Administracyjny
(tel.016 676-13-52) lub przesłać pocztą na wyżej podany adres, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17 lipca 2020 r. (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

8.      Określenie trybu konkursu

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

         etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

        etap drugi - praktyczny sprawdzian (test) – wiedzy i umiejętności w zakresie wynikającym z wymagań określonych w pkt. 5;

        etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja oceni w szczególności umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

9.      Inne informacje

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona
w dniu 23 lipca 2020 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu: www.przemysl.so.gov.pl.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.-

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                             Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                       Marek Blama

 
Załączniki :


 dockwestionariusz_osobowy_.doc

pdfoświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetw.danych_osobowych.pdf

pdfoświadczenia_do_konkursu.pdf

pdfklauzula__informacyjna_i__oświadczenie__o_zapoznaniu_się_z__klauzulą_informacyjną.pdf

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?