PREZES                                                    Przemyśl, dnia 13 marca 2023 roku

SĄDU OKRĘGOWEGO
     W PRZEMYŚLU

Nr: K- 111-2/23

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku -
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016.367) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

nazwa i adres sądu:     Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

sygnatura konkursu: K-111-2/23,

liczba wolnych stanowisk: 1 etat kierownika zespołu- w pełnym wymiarze czasu pracy,
termin przeprowadzenia konkursu :
- I etap (weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym): 21.04.2023 r.
- II etap (praca pisemna): 05.05.2023 r.
-III etap (rozmowa kwalifikacyjna ) - 15.05.2023 r.
miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego 6, sala nr 163 (III piętro).

Kandydat na stanowisko kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

powinien spełniać następujące wymagania:

-   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł magistra lub zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • posiadać minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, ze wskazaniem sygnatury konkursu oraz podaniem danych teleadresowych;
 2. Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
 1. Oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
 2. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EF  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. Oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika zespołu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach przedkładanych na potrzeby organizowanego konkursu;
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów;
 3. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu (www.przemysl.so.gov.pl) w dołączonym pliku do niniejszego konkursu.

Składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu (w Biurze Podawczym - parter budynku) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:

Sąd Okręgowy w Przemyślu Oddział Administracyjny
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl

z dopiskiem:” konkurs na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych
Specjalistów w Sądzie Okręgowym Przemyślu”

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi - sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Inne informacje:

- w przypadku załączenia dokumentów obcojęzycznych, należy także dołączyć ich tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, dokumenty nie będą uwzględnione.

- oferty przesłane czy doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego w ofertach przesłanych za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe,

- oferty nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone,

- kandydaci dopuszczeni do kolejnych etapów konkursu, zostaną każdorazowo powiadomieni
o terminie i miejscu kolejnego etapu konkursu poprzez zamieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu (www.przemysl.so.gov.pl) oraz poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu - co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu,

- przy wpływie bardzo malej ilości zgłoszeń, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zarówno drugiego, jak i trzeciego etapu konkursu - w tym samym dniu. Powyższa informacja zostanie ogłoszona wraz z listą osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

- kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko, mogą odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu - Oddział Administracyjny (pokój 157), w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej, natomiast dokumenty nieodebrane po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

…………Prezes Sądu Okręgowego

                                  /-/

                          Mariusz Fołta.

ZAŁĄCZNIKI :

 

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, przy czym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych
w tych przepisach.

....................................................................

data i własnoręczny podpis

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

....................................................................

data i własnoręczny podpis

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie

Oświadczam, że nie zostałem/-łam skazany/-na prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

....................................................................

data i własnoręczny podpis

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie

Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

....................................................................

data i własnoręczny podpis

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

            Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, a wykraczających poza zakres wymagany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Informacja o poszczególnych etapach rekrutacji zawierająca imię i nazwisko zostanie umieszczona na stronie BIP Sądu Okręgowego w Przemyślu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

…………………………………..

                                                                /data i własnoręczny podpis/

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (OZSS)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@przemysl.so.gov.pl

3) w zakresie niezbędnym do zrealizowania rekrutacji podanie danych osobowych przez osobę biorącą udział w rekrutacji jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4) administrator uznaje, że przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO w związku z przepisami: Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne tj. zgodnie z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego po zakończeniu konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018. 217 t.j.) oraz:

- dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w konkursie, zostaną dołączone do akt osobowych,

- kandydaci niezatrudnieni będą mogli odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Administracyjnym Sądu.

Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną zniszczone a ewentualne oryginały dokumentów zwrócone kandydatom na adres korespondencyjny,

7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem lub wynika z przepisów prawa,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………..…….

                   /imię i nazwisko/                

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją Administratora Danych Osobowych „Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (OZSS)” dotyczącą ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO.

                                                                         /data i własnoręczny podpis/

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-03-14Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wzory oświadczeń2023-03-14Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 14 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 17 marzec 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 144 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-17 13:40:16 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-17 13:38:25 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-17 13:37:23 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-17 13:35:41 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-14 09:45:46 Paweł Blajer Wersja oryginalna