Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 23 października 2019

Oferty pracy

OGŁOSZENIE
o konkursie na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Czytaj więcej...

Lista  kandydatów   zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu  
na zastępstwo urzędnika  w  okresie  jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 w Sądzie Okręgowym   w Przemyślu  nr 
Adm.II-141-31/14  

 

Czytaj więcej...

Prez. Adm.II-141-31/14 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na zastępstwo urzędnika  w  okresie  jego usprawiedliwonej nieobecności w pracy
 w Sądzie Okręgowym   w Przemyślu.


 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu  na podstawie art. 3b ustawy z dnia  18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury - tekst jednolity - (Dz. U.  z 2011 r. Nr 109, poz. 639  ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Nazwa i  adres sądu : Sąd Okręgowy  w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

Oznaczenie  konkursu : konkurs  na  zastępstwo urzędnika w Oddziale Adsministracyjnym Sądu Okręgowego w Przemyślu  Adm.II-141-31/14

 

Ilość etatów - 1. ( umowa  na zastępstwo) 

Kandydatem na stanowisko  stażysty może być osoba, która :

a) wymagania niezbędne:

- ukończyła co najmniej szkołę średnią lub  studia pierwszego stopnia,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ma nieposzlakowaną opinię,

-  nie była karana za  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera  i biegłą znajomość edytora Word, Excel,

 

b) wymagania dodatkowe :

- pożądane cechy osobowości: systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy,  zaangażowanie, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  stażysty:

- rejestracja  w systemach pism wpływających do Oddziału,

- sporządzanie i redagowanie pism

- wysyłanie korespondencji

- archiwizacja dokumentów

- obsługa urządzeń biurowych

 

            Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu),

- życiorys opisowy,

- ankieta personalna,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności oraz,  że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie   
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych,

- kserokopie świadectw pracy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, przy ulicy Konarskiego 6, pok. 157 – Oddział Administracyjny  (tel. 016 676-13-51) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 czerwca  2014 r. 
(W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; który będzie  polegał na sprawdzeniu znajomości obsługi komputera oraz umiejętności szybkiego pisania  na  klawiaturze komputra,

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane  będą w szczególności umiejętności kandydata  dot. wykorzystania  w praktyce  jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku  pracy, którego konkurs  dotyczy.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona w dniu 9 czerwca 2014r. na stronie  internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Okręgowego  w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 

                                                                                        Dyrektor Sądu Okręgowego

 

                                                                                                       Marek Blama

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

OSWIADCZENIE_czynnosci_prawne.pdf

OSWIADCZENIE_karalnosc.pdf

ankieta_personalna.doc

 

 

Kandydatka zakwalifikowana do zatrudnienia na zastępstwo na asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym Przemyślu I Wydział Cywilny oraz liczba uzyskanych przez nią punktów 

 

Czytaj więcej...

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na  zastępstwo na stanowiskoasystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu I Wydział Cywilny - Adm.II-141-91/13

Czytaj więcej...

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?