Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 27 listopada 2021

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest  to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Już dzisiaj zapraszamy na stronę internetową (kliknij, aby otworzyć) poświęconą darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych już od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Podczas prac sejmowych rozszerzono grupę osób, które będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdecydowano, że obniżona zostanie granica wieku dla seniorów. Dodatkowo pomoc zostanie skierowana do osób, do 26 r. życia.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
 
2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 
3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 
4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 
5) nie ukończyły 26 lat,
 
6) ukończyły 65 lat,
 
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany),
8) są w ciąży.

 

 

Dokumenty konieczne do uzyskania  prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Podstawą do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:
1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia -  osoby uprawnione wymienione w pkt 1),
2) ważnej Karty Dużej Rodziny – osoby uprawnione wymienione w pkt 2),
3) zaświadczenia - osoby uprawnione wymienione w pkt 3),
4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - osoby uprawnione wymienione w pkt 4),
5) dokumentu stwierdzającego tożsamość - osoby uprawnione wymienione w pkt 5) i osoby uprawnione wymienione w pkt 6),
6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - osoby uprawnione wymienione w pkt 7),
7) dokumentu potwierdzającego ciążę – osoby wymienione w pkt. 8.
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  •  ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • spraw związanych z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna polega na: 
 
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

 Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

 

1.      Powiat przemyski:

L.p.

Adres

Dni udzielania pomocy prawnej

Godziny pracy

1.

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pok. nr 35A (I piętro)

Każdy dzień roboczy

 

Wydłużony czas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dniach:

24.04.2017 r.

08.05.2017 r.

10.05.2017 r.

22.06.2017 r.

22.08.2017 r.

08.11.2017 r.

18.12.2017 r.

19.12.2017 r.

obsługiwany przez radców prawnych 

10.00-14.00

 

 

 

 

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

2.

Urząd Gminy Medyka

37-732 Medyka 288

lokal nr 16

Każdy dzień roboczy

obsługiwany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu

10:00-14:00

3.

Urząd Gminy w Dubiecku

Gminny Ośrodek Kultury filia w Nienadowej 502 A

37-750 Dubiecko

Każdy dzień roboczy

 

Wydłużony czas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dniach:

24.04.2017 r.

08.05.2017 r.

10.05.2017 r.

22.06.2017 r.

22.08.2017 r.

08.11.2017 r.

18.12.2017 r.

19.12.2017 r.

obsługiwany przez adwokatów

10.00-14.00

 

 

 

 

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

7:30-15:30

 

2.      Powiat jarosławski:

L.p.

Adres

Dni udzielania pomocy prawnej

Godziny pracy

1.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

poniedziałek – piątek

poniedziałek – piątek

8:00-12:00

13:00-17:00

2.

Urząd Miasta w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

środa 

8:00-12:00

11:00-15:00

3.

Urząd Gminy w Chłopicach

37-561 Chłopice 149 A

środa, piątek

8:00-12:00

4.

Urząd Gminy w Laszkach

37-543 Laszki 36

poniedziałek, czwartek

8:00-12:00

5.

Urząd Gminy w Wiązownicy

ul. Warszawska 15

37-522 Wiązownica

wtorek

8:00-12:00

6.

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

środa

8:00-12:00

11:00-15:00

 

3.      Powiat lubaczowski:

L.p.

Adres

Dni udzielania pomocy prawnej

Godziny pracy

1.

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

37-600 Lubaczów

ul. Jasna 1 pok. nr 50

 

poniedziałek, wtorek

(adwokaci i radcowie prawni)

środa (adwokaci i radcowie prawni)

środa (organizacja pozarządowa)

czwartek, piątek

(organizacja pozarządowa)

 

7:30-15:30

 

7:30-11:30

11:30-15:30

7:30-15:30

 

4.      Powiat przeworski:

L.p.

Adres

Dni udzielania pomocy prawnej

Godziny pracy

1.

Zespół Szkół w Sieniawie

37-530 Sieniawa

ul. Rynek 4

poniedziałek (radca prawny)

środa (adwokat)

piątek (adwokat)

9:00-13:00

13:00-17:00

13:00-17:00

2.

Urząd Gminy Tryńcza

37-204 Tryńcza 127

wtorek (radca prawny)

czwartek (adwokat)

9:00-13:00

13:00-17:00

3.

Zespół Szkół w Kańczudze

37-220 Kańczuga

ul. M. Konopnickiej 6

poniedziałek (adwokat)

wtorek (adwokat)

13:00-17:00

13:00-17:00

4.

Urząd Gminy Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 30

środa (radca prawny)

9:00-13:00

5.

Urząd Gminy Zarzecze

37-205 Zarzecze 175

czwartek (radca prawny)

9:00-13:00

6.

Urząd Gminy Gać

37-207 Gać 275

piątek (radca prawny)

9:00-13:00

7.

Lokal powiatowy w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Lwowska 16

poniedziałek (adwokat)

wtorek (radca prawny)

środa (adwokat)

czwartek (adwokat)

                (radca prawny)

piątek (radca prawny)

 

13:00-17:00

9:00-13:00

13:00-17:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-17:00

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?