Prezes Sądu Okręgowego w Przemyslu  nie  będzie przyjmował osobiście  interesantów  w sprawie skarg  - do odwołania.

 

Skargi dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Przemyślu przyjmowane są  w formie pisemnej, telefonicznej – pod nr. telefonu 16 6761351 (do protokołu sporządzanego przez upoważnionego pracownika) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu  -   SSR Mariusz Fołta


 
pok. 157
tel. 16 676 13 51

fax 16 676 13 53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
Przyjęcia interesantów, zgodnie z §  30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu:

−        osobiście w  siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   pok. 157
w  każdy wtorek-  w godz.  1000 do 1200


 

Zakres kompetencji:

1.        Kieruje Sądem Okręgowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

b)      określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

c)      jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

d)     powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.        Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Przemyślu , pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.        W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

4.        Ustala w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Przemyślu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział czynności, który określa:

a)    przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków;

b)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw,

c)    plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.5.        Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu.

6.        Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

7.        Uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.

8.        Zarządza w zakresie spraw socjalnych pracowników Sądu Okręgowego.

9.        W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności:

a)      bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;

b)      kontroluje działalność sekretariatu wydziału;

c)      bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

10.    W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonuje czynności związane z:

a)      wizytacją, obejmującą pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu;

b)      lustracją, obejmującą wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu.

11.    Prowadzi dla każdego sędziego sądu rejonowego okręgu przemyskiego i sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu osobny wykaz służbowy zawierający podstawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu sędziego, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw.


 12.    Ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

13.    Mianuje i zwalnia kuratorów zawodowych okręgu przemyskiego. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kuratora okręgowego.

14.    Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Przemyślu i sądów rejonowych okręgu przemyskiego, a także skargi dotyczące działalności prezesów sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

15.    Przestawia do zaopiniowania Kolegium Sądu Okręgowego kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego wraz z oceną kwalifikacji.

16.    Zwołuje zebranie referendarzy okręgu.

17.    Udziela urlopu sędziom Sądu Okręgowego w Przemyślu i prezesom sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

18.    W zakresie działalności administracyjnej :

a)      podejmuje czynności dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

b)      nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

c)      współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

d)     przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

e)      prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

f)       zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

g)      zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

h)      ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

i)        współpracuje z radą ławniczą;

j)        udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ;

k)      wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

l)        wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ;

m)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ;

n)      przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

o)      sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

p)      podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

q)      prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

r)       udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

s)       organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

19.    Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.


 20. Prezesa zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony sędzia.

 21. Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Przemyślu.

22. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego Prezes może powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także Wiceprezesowi sądu, przewodniczącemu wydziału oraz w uzasadnionych przypadkach, innemu wyznaczonemu sędziemu lub w określonym zakresie inspektorowi do spraw biurowości.

 

 

 

 

Zobacz stopkę...

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?