Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 16 lipca 2018
Ogłoszenie nr 597421-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. 

Sąd Okręgowy w Przemyślu: Wykonanie usługi prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 18003216700000, ul. Konarskiego  6, 37-700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 761 300,


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 166 761 353. 
Adres strony internetowej (URL): http:// www.przemysl.so.gov.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Sąd


 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Nie

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


Tak 
https://przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak 
https://przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajaceDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie


Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób:    pisemnie 
Adres:      Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl - pokój nr 52 (biuro podawcze)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie 
Numer referencyjny: G–27–16/17 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 


Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu zastępczej obsługi kasowej. Zamawiający wymaga, by miejscem prowadzenia Punktu Obsługi Kasowej była siedziba Sądu Rejonowego w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów. Obsługa kasowa obejmuje w szczególności:

a) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego - dochody budżetowe, sumy na zlecenie, wpłaty dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,

b) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracowników jednostek Zamawiającego z tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa - dochody budżetowe, należności na rzecz ZFŚS,

c) sprzedaż znaków opłaty sądowej. 

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
NieII.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 


 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
w miesiącach:  12   


Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli (przedstawi) wykaże, że posiada w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności:


• w przypadku instytucji bankowych - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami),

• w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, a także kas oszczędnościowo - kredytowych oraz ich oddziałów - aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późniejszymi zmianami),

• w przypadku podmiotów będących krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia -aktualne zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późniejszymi zmianami) łącznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców,

• w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1910 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późniejszymi zmianami) łącznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców,

• w przypadku innych instytucji, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów - aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,- złotych. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: DOŚWIADCZENIE Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu usługę w zakresie zastępczej obsługi kasowej w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,- zł. brutto. OSOBY DO REALIZACJI Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonania niniejszego zamówienia - wykonującą czynności polegające na obsłudze kasowej, która posiada co najmniej 6 - miesięczny staż pracy polegający na pracy na stanowiskach obsługi kasowo - bankowej, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych licząc od dnia składania ofert. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie


 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) koncesja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,


b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu),

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Tak 
Informacja na temat wadium: 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,- zł.


Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGK o/Rzeszów o nr: 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004 z adnotacją „Wadium - numer sprawy G-27-16/17”.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 


Nie

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Brak


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej


Nie 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 


Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH OBSŁUGĘ KASOWĄ

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

Nie


IV.4) Licytacja elektroniczna 
Nie


 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 


Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji w przypadku: śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszej umowy, choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę (wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) - zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ (Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w wykazie osób),

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian zawartej umowy, a w szczególności w następujących sytuacjach: zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych, zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

c) ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT (zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce). 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-27, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

 

Załączniki:

pdf1. Ogłoszenie403.89 KB

pdf2. SIWZ10.12 MB

doc3. Załączniki edytowalne93.5 KB

pdf4. Wzór umowy441.09 KB

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?