Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018
Ogłoszenie nr 614171-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. 


Sąd Okręgowy w Przemyślu: Dostawa, montaż i uruchomienie prześwietlarki bagażu RTG dla Sądu Rejonowego w PrzemyśluOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 


Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 18003216700000, ul. ul. Konarskiego  6 , 37700   Przemyśl, woj.podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 761 300, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 166 761 353. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.przemysl.so.gov.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): NIE

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


https://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

https://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie


Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak 
Inny sposób:  pisemnie 
Adres:  Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl - pokój nr 52 (biuro podawcze)Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie prześwietlarki bagażu RTG dla Sądu Rejonowego w Przemyślu 
Numer referencyjny: G-27-20/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 


Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie PRZEŚWIETLARKI BAGAŻU RTG w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi osób wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę urządzeń; b) montaż zgodnie z przyjętymi założeniami i wytycznymi Zamawiającego; c) uruchomieniu i konfiguracji Systemu; d) dostarczenie dokumentacji urządzenia w języku polskim w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach PDF. e) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego (osób obsługujących system) w ilości max. 4 osób. Szkolenie osób będzie obejmowało minimum 2 godziny zegarowe. Urządzenie ma zastać zamontowane przy drzwiach wejściowych do budynku obok bramki – klawiatura sterująca wraz z monitorem mają zostać umieszczone w punkcie ochrony (max. odległość 6 m). Zamawiający przewiduje montaż okablowania w korytarzach. Wykonawca dokona poprawek malarskich ścian w miejscach wykonywanych prac. Należy doprowadzić zasilanie do urządzenia. Wszystkie wykonane elementy muszą być estetyczne, solidne oraz zaakceptowane przez zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 38581000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 2017-12-22 


Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia


2017-12-22


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca w okresie realizacji umowy posiadał ubezpieczenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj.: dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia do prześwietlania bagażu, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, oraz wykaże, zostało one/ono wykonane lub jest/są wykonywane należycie; (w tym celu wykonawca przedłoży informacje wraz z dowodami, że wskazane usługi, dostawy itp. zostały należycie wykonane - na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie); b) dysponuje osobami (zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wskazanych poniżej dokumentów: 1) polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 50.000,00 zł; 2) wykazu zamówień wykonanych lub wykonywanych, odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 3 lit. a, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wraz z dowodami ze zostały one wykonane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w wyżej. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis oferowanego urządzenia, zawierający informacje dotyczące wszystkich wymaganych parametrów technicznych, przygotowany na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu - Wykaz urządzeń, stanowiącym Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Producent musi posiadać aktualne pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane pozwolenie należy dołączyć do oferty. Urządzenie musi spełniać normy CE oraz ISO 9001:2000 – certyfikaty należy dołączyć do oferty .
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004 w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 930 – wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie i do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy: G-27-20/2017 albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
NieIV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
NIEIV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


NIE 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 


NIE 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 


Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
NIE

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
NIE 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
NIE 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
NIE


 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć. Postanowienia te stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
NIE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-17, godzina: 10:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 Nie 

Załączniki:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu133.9 KB,

pdf2. SIWZ176.57 KB,

pdf3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,45.63 KB

pdf4. Umowa - projekt,101.75 KB

doc5. Załaczniki edytowalne.123 KB

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?