Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: niedziela, 21 października 2018
Ogłoszenie nr 623692-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. 


Sąd Okręgowy w Przemyślu: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach: Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz w pomieszczeniach ZWKW w Sieniawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 
Na podstawie art. 22 ust. 2 i 2a, Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednocześnie wymagając, by minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób – był nie mniejszy niż 50%


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 


Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 


Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 18003216700000, ul. ul. Konarskiego  6 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.166 761 300, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 166 761 353. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.przemysl.so.gov.pl/ 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
sąd


 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Nie 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


Tak 
https://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak 
https://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace



Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie


Nie 



Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl - pokój nr 52 (biuro podawcze)



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Nie 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach: Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz w pomieszczeniach ZWKW w Sieniawie 
Numer referencyjny: G-27-18/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 


Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
zamówienie zostanie udzielone wyłącznie na wszystkie 3 części łącznie 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 12 miesięcy - usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w obiektach: − Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6 − Sądu Rejonowego w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 24 − Sądu Rejonowego w Przeworsku, ul. Lwowska 9 i ul. Stepkiewicza 2 oraz w pomieszczeniach ZWKW w Sieniawie, ul. Rynek 1 z wykorzystaniem własnych środków czystości, urządzeń i sprzętu mechanicznego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części odpowiadające jednostkom organizacyjnym Sądu, na rzecz których usługi będą świadczone, tj.: Część I – obejmuje zamówienie dotyczące obiektu stanowiącego siedzibę Sądu Okręgowego w Przemyślu. Przez obiekt należy rozumieć budynek zlokalizowany przy ul. Konarskiego 6, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej – o łącznej powierzchni prawie 4,5 tys. m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – zawarty jest w załączniku nr 1. Część II – obejmuje zamówienie dotyczące obiektów, w których zlokalizowana jest siedziba Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Składają się na nią dwa budynki przy ul. Mickiewicza 24, o dwóch kondygnacjach – o łącznej powierzchni prawie 1,3 tys. m2. Szczegółowy opis zamówienia dla części II – zawarty jest w załączniku nr 2. Część III – obejmuje zamówienie dotyczące obiektów składających się na siedzibę Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sieniawie. Do Sądu należą dwa budynki w Przeworsku: − przy ul. Lwowskiej 9, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej – o łącznej powierzchni prawie 1,5 tys. m2. − przy ul. Stepkiewicza 2, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej – o łącznej powierzchni prawie 400 m2. Sąd użytkuje również na potrzeby ZWKW w Sieniawie – lokal przy ul. Rynek 1 o powierzchni prawie 150 m2. Szczegółowy opis zamówienia dla części III – zawarty jest w załączniku nr 3. 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 
Dodatkowe kody CPV: 


Kod CPV

90911200-8

90919200-4

90911300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Nie



II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług - maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego. 



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 


Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

    2018-01-01

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający – na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP – wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na pełny etat osób wykonujących bezpośrednio w obiektach Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia – jako personel podstawowy oraz osób zatrudnionych przez Wykonawcę zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ, w tym: − 6 osób – w przypadku części nr I zamówienia; − 2 osoby – w przypadku części nr II zamówienia; − 5 osób – w przypadku części nr III zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności objętych zamówieniem na innej podstawie niż stosunek pracy, wyłącznie w przypadku osób zastępujących personel podstawowy wskazany w załączniku nr 3 do umowy. Dla realizacji umowy – Wykonawca przejmie od dotychczasowego pracodawcy, na podstawie Art.23(1) Kodeksu Pracy: − pięciu (5) pracowników – w przypadku części nr I zamówienia; − jednego (1) pracownika – w przypadku części nr II zamówienia. Okres zatrudnienia pracowników to minimum 12 miesięcy, na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe. Powyższy zapis nie obejmuje zwolnień wynikających z winy pracownika. Szczegółową informację dotyczącą przejmowanych pracowników zawiera - załącznik nr 12a, wzór porozumienia pracodawców - załącznik 12b, a wzór informacji dla pracowników - załącznik 12c do SIWZ. Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć (odpowiednio uwzględnić) kwoty wynikające z załącznika nr 12a do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia jedną osobę bezrobotną lub młodocianą (do decyzji Wykonawcy) o których mowa w przepisach art.29 ust.4 pkt.1 i 2 ustawy Pzp - na okres świadczenia usługi (tzn. na 1 rok) - musi złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tej osoby/osób, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.


 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowego opisu warunków w tym zakresie. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunkiem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma ubezpieczenia - co najmniej 2.000.000 zł 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunkiem jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień (umów), których przedmiotem było/jest świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, o wartości nie mniejszej niż: 200.000,00 zł brutto i powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 3000 m2 każda (z wyłączeniem hal targowych, produkcyjnych i magazynowych, obiektów handlowych, dworców, obiektów sportowych). W przypadku usług aktualnie wykonywanych wartość zamówienia zrealizowanego do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż kwoty określone wyżej. 



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie


 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p.; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 p.z.p.; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7. 2) aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000 zł. 3) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy (jeżeli dotyczy) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8. 



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię certyfikatu ISO potwierdzającego posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie usług utrzymania czystości lub innego dokumentu potwierdzającego wdrożenie w przedsiębiorstwie wykonawcy równoważnych do ISO standardów jakościowych, a także próbki materiałów – zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdz. III pkt 10 oraz rozdz. XVI pkt 2 ppkt 3 SIWZ. Kopia certyfikatu ISO oraz próbki materiałów niezbędne są dla potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Tak 
Informacja na temat wadium: 
Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) dla całości zamówienia (wszystkich części łącznie). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wymaganą kwotę należy przelać na konto Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr rachunku 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004 z dopiskiem „Wadium – Usługa utrzymania czystości – sprawa nr: G-27-18-2017”. Datą wniesienia wadium w pieniądzu będzie data wpływu na konto zamawiającego. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego zaleca się załączenie do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądze oryginał dokumentu należy dostarczyć do miejsca wskazanego w rozdz. XIV pkt. 1 specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert.



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 


Nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 


Kryteria

Znaczenie

Cena

70,00

Jakość w zakresie oferowanych środków czystości

25,00

Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej lub młodocianej przy realizacji przedmiotu zamówienia

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Nie 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Nie 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Nie 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Nie


 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 


Nie  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Nie 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-08, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie 



IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

Nie 

 

Załaczniki:

 

pdf1. Ogłoszenie534.74 KB

pdf2. SIWZ1.06 MB

zip3. Załączniki- SIWZ- 1-135.49 MB

zip4. Załaczniki - UMOWA -2-10345.29 KB

 

 

 

 




 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?