Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 20 maja 2019
SĄD OKRĘGOWY                                                             Przemyśl, dn. 13.02.2019 r.

w PRZEMYŚLU

ul. Konarskiego 6

37 – 700 Przemyśl

 

                                                                                              WYKONAWCY

Znak: G-27-1-2019                                                            (wszyscy)

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dotyczącym wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ochrona osób i mienia
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, Sądzie Rejonowym w Przeworsku, Sądzie Rejonowym w Lubaczowie”
wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.Treść pytań i odpowiedzi do nich:

 

1.    Czy Zamawiający puści podwykonawstwo w zakresie monitoringu sygnałów alarmowych?

 

     Odpowiedź Zamawiającego:

 

           Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie monitoringu
          sygnałów alarmowych.


 

2.    Proszę o informację na którym etapie postepowania należy załączyć załącznik nr 8? W Rozdział VII SIWZ nie wskazuje czy dokument należy dać do oferty na I etapie czy może Zamawiający wezwie Wykonawcę najwyżej ocenionego do uzupełnienia. W przypadku gdy dokument należy dołączyć do oferty na I etapie wnosimy o wykreślenie zapisu „  Do wykazu należy dołączyć dokumenty  potwierdzające,  że osoby które wstępnie zostały wytypowane do wykonywania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  z zakresu ochrony fizycznej: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony” -  wymóg ten jest sprzeczny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sprzeczny z zapisami Rozdziału VII ust. 5 pkt. 5

 

     Odpowiedź Zamawiającego:

 

Wykonawca nie musi wraz z ofertą składać informacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, ponieważ zgodnie z rozdz. VII ust. 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wyłącznie:

− oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

− oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

− kopię certyfikatu ISO (o ile Wykonawca posiada taki dokument.

Zgodnie z rozdz. VII ust. 5 pkt 5 – informację wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego.

Z kolei w rozdz. VII ust. 5 pkt 3 Zamawiający jednoznacznie wyjaśnił (dając Wykonawcy możliwość wyboru etapu, na którym złoży stosowne dokumenty), że jeżeli komplet oświadczeń i dokumentów nie zostanie przez Wykonawcę załączony do złożonej oferty, to przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia ich w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenie do wykazu dokumentów  potwierdzających,  że wskazane w nim osoby posiadają wymagane uprawnienia  z zakresu ochrony fizycznej, tj.: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

 

3.    Proszę o informację w jakim celu Zamawiający wymaga tak rozbudowanych informacji dotyczących zrealizowanych usług ( liczba miejsc parkingowych czy charakterystyka budynku ) jeśli same warunki udziału w postępowaniu tego nie wymagają?

    

   Odpowiedź Zamawiającego:

 

Zamawiający w celu zbadania warunku udziału w postępowaniu zawartego
w rozdziale VI, ust. 1 pkt 2) a) zawarł w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz informacji, które zdaniem Zamawiającego będą pomocne przy ocenie badanego warunku udziału w postępowaniu.


Wykonawca powinien wykazać, że zrealizował bądź realizuje aktualnie co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i złożoności do niniejszego.

Zamawiający nie traktuje przekazania powyższych informacji w formie zawartej w załączniku nr 7 do SIWZ jako wymóg bezwzględny. Istotną dla Zamawiającego jest informacja (np. w formie oświadczenia) pozwalająca stwierdzić, że Wykonawca spełnia wymagany warunek.

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?