Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 19 czerwca 2019

 Załaczniki:

 

pdf1. Ogłoszenie1.21 MB

pdf2. Istotne warunki zamówienia3.88 MB

doc3. Formularz edytowalny70.5 KB

pdf4. Załacznik nr 4 -wymagane dokumenty190.75 KB

pdf5. Umowa619.11 KB

zip6. Dokumntacja fotograficzna11.92 MB

pdf7. Informacja z otwarcia ofert286.37 KB

pdf8. Unieważnienie postepowania239.78 KB

 

 

 

                                                                                                               Znak Sprawy: G-27-7/2018


                                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa, adres Zamawiającego, dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego, 37 - 700 Przemyśl.

1.1.Strona internetowa, gdzie można pobrać dokumentację przetargową wraz z załącznikami : www.przemysl.so.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Remont sanitariatów publicznych Sądu Okręgowego
w Przemyślu”, znak sprawy G-27-7/2018


3.Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

4. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia obejmuje.

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn:

„Remont sanitariatów publicznych Sądu Okręgowego w Przemyślu”,

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2012 r., poz. 462), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Planowane zadanie obejmuje wykonanie opracowania projektu na. „Remont sanitariatów publicznych Sądu Okręgowego w Przemyślu”

W ramach zamówienia, należy zaprojektować remont infrastruktury pomieszczeń tj. sieci elektrycznych , C.O. i wentylacyjnej, polegający na przystosowaniu tych sieci w zakresie niezbędnym do wykonania planowanego zadania.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Termin wykonania zamówienia do 31.10.2018 r.

8. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – nim 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe.

10. Warunki płatności - należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie jednorazowo w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Szczegółowe warunki płatności określone są w IPU.

11. Zawartość oferty:

1)      wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do IWZ,

2)      dokumenty, z których wynika prawo osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy,

3)      zaakceptowane istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2,

4)      wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 4

12. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena oferty – 100 %,


13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach przedmiotowego zamówienia jest Pan mgr inż. Bartłomiej Jary - Inspektor ds. Inwestycji i remontów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel: 16 676 13 57.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

14.1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Przetarg ofertowy dla zadania: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Remont sanitariatów publicznych Sądu Okręgowego w Przemyślu”, znak sprawy G-27-7/2018

zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie z postanowieniami IWZ należy przesłać pocztą lub składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego, pokój nr 52
w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6 w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godziny 10.00.


14.2.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu, 37 -700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6, w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 10.30. w sali rozpraw nr 136.


Przemyśl, dnia 12.09.2018 r.

 

                                                                                                DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                                                 w Przemyślu

                                                                                                                 Marek Blama

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?