Przemyśl dnia: 06.05.2021

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO
G-27-4/2021


 

1.           Zamawiający

Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37 – 700 Przemyśl

NIP: 795-23-48-286
zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Dostawę materiałów eksploatacyjnych"

Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 130 000 złotych.

2.           Przedmiot zamówienia: dostawa tonerów na wskazany adres zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania.

3.           Istotne warunki realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności)

               Termin realizacji 7 dni od podpisana umowy

Płatność 14 dni od przekazania FaVat potwierdzonej podpisaniem protokołu przekazania materiałów bez uwag.

4.           Okres gwarancji: 24 miesiące   

5.           Miejsce i termin złożenia oferty : Sąd Okręgowy w Przemyślu – wyłącznie elektronicznie na adres przetargi@przemysl.so.gov.pl

Termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2021 roku o godz.09:30.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego. Za datę i godzinne złożenia oferty Zamawiający przyjmuję datę i godzinę odbioru e-maila. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę skutkować może nierozpatrzeniem złożonej oferty, jeżeli dojdzie do awarii skrzynki pocztowej Zamawiającego lub zakwalifikowania przez mechanizm skrzynki pocztowej wysłanego maila przez Wykonawcę jako Spam.

6.           Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert :

               Cena - waga 100 %,

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną brutto.

7.           Termin otwarcia ofert 12.05.2021 godzina 10.00

8.           Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia. Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zamówienia. Nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy ani zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym na posiedzeniu niejawnym.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

9.           Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim, ofertę należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: przetargi@przemysl.so.gov.pl

Oferta należy złożyć na formularzu oferty – załącznik nr 1

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, dane kontaktowe przygotowującego ofertę,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

10.         Oferty nie spełniające wymogów formalnych (np. oferowane zamienniki lub innej firmy jak producenta) zostaną odrzucone.

12.         Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Kisała tel. 535795333

13.         W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść oferty. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza się na stronie internetowej.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia konsekwencji finansowych związanych z opracowaniem oferty przez wykonawcę/Oferenta.

15. Sąd nie jest podatnikiem posiadający status podatnika VAT (nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT).

16. Integralną część zaproszenia ofertowego stanowią:

               Zał. nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA,

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy,

               Zał. nr 2 – Projekt umowy.

 

 

 
Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu
 
Marek Blama

 pdfZał. nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA568.88 KB

docZał. nr 2 - Formularz ofertowy62.5 KB

pdfZał. nr 2 – Projekt umowy776.12 KB

pdfG-27-4-2021.pdf720.39 KB

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 06 maj 2021 Aktualizowany dnia: 06 maj 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 885 Autor / Zatwierdzający: Brak danych