Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: niedziela, 21 lipca 2019

                                                                                                                         Znak Sprawy: G-27-8/2018

                                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa, adres Zamawiającego, dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego, 37 - 700 Przemyśl.

1.1.Link do strony internetowej, gdzie można pobrać dokumentację przetargową wraz z załącznikami : https://przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/zamowienia-do-30-tys-euro/2256-g-27-8-2018-ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-trybie-przetargu-ofertowego-pn-remont-pomieszczen-sadu-rejonowego-w-przeworsku (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Przedmiot zamówienia: pn. „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego w Przeworsku”, znak sprawy G-27-8/2018

3.Tryb udzielenia zamówienia.


Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

4. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia obejmuje.


Planowane zamówienie obejmuje:

4.1 Sale rozpraw:

-      Zabezpieczenie podłóg oraz okien przed przystąpieniem do prac,

-    Demontaż grzejników do czyszczenia i malowania wraz z przepłukaniem,

-    Demontaż i montaż oświetlenia sufitowego,

-      Przegotowanie podłoża ścian i sufitu przed malowaniem (czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie)

-    Malowanie ścian i sufitu,

-    Wymiana drzwi do sali rozpraw na drzwi dźwiękochłonne wraz z wykończeniem ścian po montażu (drzwi muszą być dostosowane do wyglądu pozostałych drzwi wewnętrznych w budynku)

-    Malowanie listew osłonowych – drewnianych.

UWAGA! – Drzwi do Sali rozpraw nr 1 i 3 posiadają dostawki (zgodnie z dok. fot.). Należy na etapie przygotowania oferty wycenić drzwi z dostawkami i dobrać wzór nowych drzwi do istniejących. Drzwi dźwiękoszczelne 35 - 42 dB.


4.2 Hole i korytarze:

-    Zabezpieczenie podłóg oraz okien przed przystąpieniem do prac,

-    Demontaż grzejników do czyszczenia i malowania wraz z przepłukaniem,

-    Demontaż i montaż oświetlenia sufitowego,

-    Przegotowanie podłoża ścian i sufitu przed malowaniem (czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie),

-    Malowanie ścian i sufitu,

     -     Malowanie listew osłonowych – drewnianych.

 

4.3 Pokój informatyka:

- Wymiana drzwi do pokoju informatyka (drzwi muszą być dostosowane do wyglądu pozostałych drzwi wewnętrznych w budynku oraz posiadać zamek elektromagnetyczny z możliwością otwierania z wewnątrz. Z zewnątrz drzwi wyposażone w uchwyt gałkę).


5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.


7. Termin wykonania zamówienia do 10.12.2018 r.


8. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – nim 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe.

 

10. Warunki płatności - należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Szczegółowe warunki płatności określone są w IPU.


11. Zawartość oferty:


1)      wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do IWZ,

2)      dokumenty, z których wynika prawo osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy,

3)      zaakceptowane istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3,

4)      kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót,

5)      wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 4


12. Kryteria oceny ofert.


Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:


Cena oferty – 100 %,

 

13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach przedmiotowego zamówienia jest Pan mgr inż. Bartłomiej Jary - Inspektor ds. Inwestycji i remontów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel: 16 676 13 57.

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

14.1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

 

Przetarg ofertowy dla zadania pn. „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego w Przeworsku”, znak sprawy G-27-8/2018

 

zawierającą ofertę sporządzoną zgodnie z postanowieniami IWZ należy przesłać pocztą lub składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego, pokój nr 52
w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6 w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godziny 10.00.


 

14.2.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu, 37 -700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6, w dniu 14.09.2018 r. o godzinie 10.30. w sali rozpraw nr 136.

 

Przemyśl, dnia 07.09.2018 r.

 

                                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                                                         SĄDU OKREGOWEGO

                                                                                                                              w PRZEMYŚLU

 

                                                                                                                              MAREK BLAMA

 

Sąd Rejonowy w Przeworsku

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?