Bez kategorii SR Przemyśl

SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU                  Przemyśl, dnia  2 grudnia 2019 r.

  ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl

 

IT-044-5/19

 

         ZARZĄDZENIE Nr   16/2019

           Prezesa  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Przemyślu

            z dnia  2 grudnia 2019 r.

w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w  Sądzie Rejonowym w Przemyślu

 

§1

Na  podstawie  przepisów  art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
w p r o w a d z a   się  Regulamin funkcjonowania  monitoringu wizyjnego w Sądzie          Rejonowym w Przemyślu, stanowiący załącznik nr 1  do Zarządzenia.

                                                                                 §2

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie, miejsca instalacji kamer rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu, przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania utrwalonych zapisów.

                                                                                §3

Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2019 Prezesa i Dyrektora SR w Przemyślu z dnia 2.12. 2019 r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU 
WIZYJNEGO W SĄDZIE REJONOWYM W PRZEMYŚLU

 

§ 1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie, miejsca instalacji kamer rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu, przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania utrwalonych zapisów.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      Monitoring (wideonadzór) – zdalny odbiór obrazu lub obrazu i dźwięku
z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych
w określonych punktach w pobliżu monitorowanego obszaru.

2)      System monitoringu – zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu.

3)      Kamera – urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji.

4)      Kamera stacjonarna, stacjonarny system monitoringu – kamera/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone są na stałe
w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmieniać ustawienie kamery, zmieniając w ten sposób obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery.

5)      Rejestracja obrazu – proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektromagnetycznych lub informacji cyfrowej powstałych w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych.

6)      System rozpoznawania/analizy obrazu – oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery.

7)      RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3

Administratorem danych osobowych utrwalonych przez System monitoringu jest:
Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu – w zakresie realizowanych zadań  
– z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl.

 

§ 4

System monitoringu wizyjnego jest wdrożony i utrzymywany w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie i na obszarze, o których mowa w § 5. 

 

§ 5

Obszar Sądu objęty monitoringiem wizyjnym, to:

1)      budynek Sądu przy ul. Mickiewicza 14 i Dworskiego 6,

2)      tereny posesji wokół budynku oraz miejsca parkingowe przed budynkiem (chodnik przed wejściem głównym),

3)      korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynku,

4)      pomieszczenie Biura Obsługi Interesanta (czytelnia akt) w budynku,

5)      wejścia i korytarze przy salach rozpraw w budynku,

6)      pomieszczenia kluczowe, strefy w budynku.

 

§ 6

1.      Obszar, o którym mowa w § 5 oznaczony jest odpowiednimi znakami z piktogramem kamery.

2.      Wejścia do budynku oznaczone są dodatkowo informacją o sposobach zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego. Klauzula informacyjna umieszczona jest w okolicy drzwi wejściowych oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynku Sądu, w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.przemysl.sr.gov.pl - w zakładce Ochrona danych osobowych.

3.      Pracownicy sądu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku.

4.      Interesanci sądu informowani są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez wywieszenie tablic informacyjnych, w tym piktogramów w okolicach miejsc objętych nadzorem. 

 

§ 7

System monitoringu wizyjnego w Sądzie składa się z:

1) kamer (kamer stacjonarnych) rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu, 

2) urządzeń przechowujących obraz na informatycznych nośnikach danych (rejestratorów),

3) monitorów pozwalających na bieżący podgląd rejestrowanych zdarzeń (podgląd bieżącego obrazu) przez pracowników ochrony świadczących usługi na rzecz Sądu.

 

§ 8

W ramach monitoringu wizyjnego w Sądzie utrwalany jest wyłącznie zapis obrazu.
Nie utrwala się zapisu dźwięku. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 9

1.      Rejestratory znajdują się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniu Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy Sądu.

2.      Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu są: upoważnieni pracownicy firmy ochroniarskiej, pracownicy sekcji informatycznej, inni pracownicy upoważnieni przez Prezesa Sądu.

 

§ 10

1.      Zapis obrazu z monitoringu wizyjnego jest przechowywany na dyskach rejestratorów  przez okres do 90 dni, począwszy od dnia utrwalenia.

2.      Okres wskazany w ust. 1 zależy m.in. od rozdzielczości zapisu oraz od rodzaju utrwalanych na nagraniu obiektów, trybu pracy kamer (ciągły, wykrywanie ruchu) i może być zmienny, przy czym nie przekracza wartości maksymalnych wskazanych w ust. 1.

3.      Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 utrwalony zapis obrazu nadpisywany jest kolejnym zapisem z monitoringu wizyjnego (usunięcie danych).

4.      W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Sąd powziął wiarygodną wiadomość, że może on stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu przekazania kopii zapisu tego nagrania upoważnionym podmiotom jednak nie dłuższy jak 6 miesięcy od chwili wykonania kopii, a po upływie tego okresu kopia zawierająca dane osobowe podlega usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5.      W przypadku, gdy zapis obrazu jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, sporządza się kopię zapisu pod warunkiem, że w terminie określonym w § 11 ust. 2 wpłynie do Prezesa Sądu stosowny wniosek.

6.      Udostępnienie kopii zapisu obrazu odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek organów lub instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w oparciu o decyzję Prezesa Sądu, z uwzględnieniem zapisów § 11.

7.      Sąd sporządza tylko jedną kopię zapisu nagrania. Po przekazaniu nagrania uprawnionemu podmiotowi oraz nadpisaniu nagrania na rejestratorach, Sąd nie dysponuje dodatkową kopią nagrania a za zabezpieczenie wydanego nagrania odpowiada uprawniony podmiot odbierający nagranie.

 

§ 11

1.      Osoba fizyczna zainteresowana zabezpieczeniem zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego na potrzeby postępowania może zwrócić się na piśmie do Prezesa Sądu z prośbą o zabezpieczenie zapisu obrazu.

2.      Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

3.      Wniosek powinien zawierać: dane wnioskującego, dokładną datę, miejsce, przybliżony czas i opis zdarzenia utrwalonego na zapisie oraz uzasadnienie wniosku.

4.      Wniosek niezawierający informacji wskazanych w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskującego.

5.      Wnioski złożone po wyznaczonym terminie mogą pozostać bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskującego.

6.      Kopia zapisu obrazu sporządzona na podstawie wniosku, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia jego sporządzenia.

7.      Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, zabezpieczona kopia zapisu obrazu podlega usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i zdarzeń jeśli uprawniony podmiot w tym okresie nie zwrócił się o przekazanie nagrania.

8.      Kopie zapisów obrazu są przekazywane uprawnionym podmiotom przez Oddział Administracyjny Sądu. Oddział administracyjny przekazuje nośnik zgodnie z  protokołem zdawczo - odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.      Oddział administracyjny prowadzi rejestr protokołów zdawczo – odbiorczych, zawierający dane upoważnionego podmiotu,  któremu zostały przekazane dane.

10.  Zapisy § 10 i § 11 nie ograniczają praw wynikających z artykuł 15 RODO punkt 3 – „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą” a precyzują możliwość dostępu do danych (definiują drogę ich uzyskania) zgodnie z: artykuł 15 RODO punkt 4  bez negatywnego wpływu na prawa lub wolności innych osób oraz z zachowaniem celu przetwarzania danych przez administratora.

 

§ 12

Osoby, które mają wgląd w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej, zasad poufności oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 13

Dane zawarte w zbiorze monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa decyzję podejmuje Prezes Sądu. 


Załącznik Nr 1  do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym                   w Przemyślu

 

Przemyśl, dnia …………….

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO -  ODBIORCZY

 

………………………………………………………….……

Imię i nazwisko pobierającego

………………………………………………………………..

*Stanowisko służbowe, adres jednostki organizacyjnej

………………………………………………………………..

*Adres do korespondencji,

 

 

Na podstawie wniosku z dnia ……….….za zgodą ………………………. z dnia … ………..………....

      (data pisma, nr sprawy)                                                                   (data pisma, nr sprawy) 

przekazuję kopię materiału, pochodzącego z systemu monitoringu wizyjnego, funkcjonującego  w budynku Sądu zarejestrowanego w dniu/dniach …….,
w godzinach…...…., 

na nośniku elektronicznym ……….……………….., opisanym za numerem …………...... .

         podać rodzaj                                                   podać numer

 

Jednocześnie Strony oświadczają, że z dniem przekazania materiału z monitoringu wizyjnego (na w/w nośniku elektronicznym), odbierający odpowiada za właściwe jego zabezpieczenie,
a Sąd po nadpisaniu nagrania na rejestratorach nie posiada dodatkowych kopii przekazanych danych.

 

 

………………………………………………..                                                         ……………………………………..………..

miejsce, data, podpis osoby pobierającej                                                             miejsce, data, podpis osoby wydającej

 

 

 

 

 

 

pdfMonitoring_SR_Przemysl.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. – dalej jako u.s.p.) i zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO) informuję, że:

Sąd Rejonowy w Przemyślu dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest :

·         Sąd Rejonowy w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl).


2.    Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, obsługujących postępowania sądowe w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są:

·         Sąd Rejonowy w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl) 
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań 
z zakresu ochrony prawnej,


·         Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl)  oraz


·         Minister Sprawiedliwości
(z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)
w ramach realizowanych zadań.


3.    Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są:

·         Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu 
(z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl) oraz


·         Minister Sprawiedliwości 
(z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa),
w zakresie realizowanych zadań.


4.    Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie jest Pan Przemysław Kisała.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Przemyślu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl lub adresem e-mail: 
iod@przemysl.sr.gov.pl.


5.    Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:

1)    sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

2)    procesu rekrutacyjnego,

3)    procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

4)    realizacji umów cywilnoprawnych,

5)    realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6)    prowadzenia sprawozdawczości,

7)    prowadzenia działalności finansowej,

8)    prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

9)    sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,

11) realizacji szkoleń,

12) realizacji praktyk i staży,

13) udostępniania informacji publicznej,

14) udzielania informacji uprawnionym osobom,

15) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

16) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,

6.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7.    Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.

9.    Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres, wynikający 
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.


10.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

  1. dostępu do Swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.),
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.),
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.) –
   w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
12.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


13.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14.  W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  • Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6
   37-700 Przemyśl, 
   w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Przemyślu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Przemyślu w ramach działalności administracyjnej.

 

Zasady składania wniosków lub żądań dotyczących realizacji praw

W/w prawa osób Sąd realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

·         złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Sądu;

·         przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu;

·         przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP).

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.    

Inspektor ochrony danychInspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Przemysław Kisała. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: 
iod@przemysl.sr.gov.plDo Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SĄD, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych.
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca zwrot kosztów dojazdu i utraconego dochodu.
 
 
 

Przemysław Kisała - Administrator

ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
p.kisala@przemysl.so.gov.pl
+48 16 676 13 55
https://przemysl.sr.gov.pl

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies w swojej przeglądarce należy odwiedzić poniższe strony:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Instytucja zbierająca dane: Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37 - 700 Przemyśl, Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail.