PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia11 sierpnia 2021 roku.

Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (art. 2 pkt 8).

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiazanymi wyłącznie w celu realziacji zadań publicznych (art. 2 pkt 12).

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych  w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się w przypadkach,  jeśli informacje sektora publicznego :
1) nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2) są udostępnione w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będą wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) są udostepniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będacych informacjami sektora publicznego.


Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące informacje:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich maja być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu  dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji, po rozpatrzeniu wniosku:
1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
2) informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wksazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publiczne miałyby być udostępniane;
3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu

Jeżeli dla danej informacji publicznej - udostępnionej w BIP  lub na wniosek - nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania - wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o:
1)  źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego lub                                          
2) przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych (jeżeli przetworzenie wystąpiło);           3) jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy oraz wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).


Sąd Okręgowy w Przemyślu  określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
Zakres odpowiedzialności Sądu Okręgowego w Przemyślu za przekazywane informacje sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Sąd Okręgowy w Przemyślu  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.


Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego przekazuje się w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art.17). Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 18 ust. 1).
 
Termin rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. (art. 39 ust.5).

Rozpatrzenie wniosku nastepuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 40).
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania :

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.  


Sąd Okręgowy w Przemyślu odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach ( art. 6):


1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatnośc osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych, ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne i osobach fizycznych, które wyraziły zgodę na  przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania, lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługujacego mu prawa;
3) jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw;
4) gdy wytwarzanie informacji sektora publicznego przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
5) gdy informacje sektora publicznego związane są z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
6) gdy wniosek dotyczy informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), prawa do baz danych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych), prawa do odmian roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin),  prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmiot zobowiązany.                                                                                                                                                                                               7) gdy informacje są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym;                                                                                8) stanowiących program komputerowy, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 ustawy.

Sąd Okręgowy w Przemyślu   nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust.5).

Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. (art. 41 ust.2 i 3 ).

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 grudzień 2016 Aktualizowany dnia: 03 marzec 2023
Opublikowany przez: Michał Boruta Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 8903 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-03 15:07:09 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:59:40 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:59:19 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:58:57 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:58:33 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:58:15 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:57:56 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:56:46 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:56:19 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:22:55 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:21:17 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:20:32 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:19:51 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:19:09 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:13:38 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:13:10 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:12:34 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:11:47 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-03-02 11:06:36 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:39:09 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna