Główny księgowy -  Anna Kuszyńska


tel./fax  16  676 13 33

 

Zastępca głównego księgowego - Marta Perchajło 

 

tel. 16 676 13 31

 

1. Oddział Finansowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu. 

2. Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz obsługa Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,  polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: 
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych, 
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu  
c) prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej; 
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych z wyłączeniem ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz należności sądowych; 
3) prowadzenie obsługi kasowej Sądu; 
4) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji; 
5) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych; 
6) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych; 
7) kontrola przestrzegania w okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa  i dyscypliny finansów publicznych; 
8) prowadzenie gospodarki finansowej Sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na: 
a) wykonywaniu dyspozycji  środkami pieniężnymi zgodnie  z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji, 
b) organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 
9) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej wynagrodzeń;  
10) przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektu planu finansowego sądów, w tym  w układzie zadaniowym w obszarze właściwości okręgu  i przedstawienie go dysponentowi budżetu sądów w obszarze właściwości apelacji, a następnie wykonywanie budżetu sądów  w obszarze właściwości okręgu; 
11) przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych Sądu Okręgowego oraz sprawowanie nadzoru nad podległymi sądami rejonowymi w zakresie dokonywania zmian  w planach finansowych; 
12) przekazywanie podległym sądom rejonowym informacji o kwotach dochodów i wydatków dla sporządzenia projektów planów i planów finansowych, zgodnie z projektem ustawy, a następnie   z ustawą budżetową, po jej ogłoszeniu, w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 
13) opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu realizacji budżetów poszczególnych sądów  z obszaru właściwości okręgu; 
14) dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków; 
15) sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków przez Sąd Okręgowy, podległe sądy rejonowe  ; 
16) monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym  i sporządzanie informacji w tym zakresie przez Sąd Okręgowy  i podległe sądy rejonowe; 
17) sporządzanie jednostkowej i łącznej sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym (część budżetowa 15/10 oraz 37), na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
18) realizowanie obowiązków płatnika na podstawie odrębnych przepisów; 
19) obsługa sekretariatu Dyrektora Sądu.

20) prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną i remontów Sądu Okręgowego i sądów rejonowych w okręgu oraz nadzór nad tymi sprawami.

21) przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedurach zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań; 
22) administrowanie nieruchomościami Sądu ; 
23) kontrola przestrzegania zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach podległych;  
24) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu ;
25) prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji środków transportu będących na stanie Sądu, w tym wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, rozliczanie czasu pracy kierowców we współpracy z oddziałem kadr, a także ewidencja napraw i remontów; 
26) współpraca z sekcją informatyczną w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu oraz programów komputerowych; 
27) prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych Sądu  oraz gospodarowanie nimi; 28) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Sądzie oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych, zgodnie  z odrębnymi przepisami; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 12 maj 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 13966 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 11:16:51 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-24 21:04:48 Przemysław Kisała Wersja oryginalna