Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyslu nie będzie przyjmowal interesantów w okresie od 3 - 28 lipca 2023 r. 

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - SSO  Dariusz Jurjewicz    

 pok. 157
 sad@przemysl.so.gov.pl 

  sekretariat : tel. 16 676 13 51

  

przyjęcia interesantów, zgodnie z §  30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca  2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych :
 −        osobiście w  siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyslu   pok. 157  w każdy wtorek -  w godz.  12.00 do 14.00
 

−        w pozostałym zakresie, zgodnie z  §  5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków , skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu oraz poczty elektronicznej.

 

  Zakres  kompetencji :

 1.      zastępstwo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu;

2.      nadzór nad pracą Wydziału II Karnego;

3.      nadzór nad pracą sędziów wizytatorów do spraw karnych;

4.      wykonywanie, z zastrzeżeniem art. 37 c ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wszelkich czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego w sprawach: karnych oraz nieletnich w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu;

5.      wyznaczanie sędziów i ławników do planu zastępstw i planu dyżurów, w tym także w zakresie dokonywania zmian w tych planach;

6.      rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wydziału  II Karnego oraz przyjmowanie interesantów;

7.      zastępstwo rzecznika prasowego podczas nieobecności;

8.      załatwianie spraw dotyczących ławników w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  oraz wskazanych w innych przepisach;

9.      czynności z zakresu działalności administracyjnej sądu określone w § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,w szczególności:

a.       prowadzenie wymiany informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

b.      ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzenie ewidencji udziału w rozprawach ławników;

c.       współpraca z radą ławniczą;

d.      przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie, w  pionie  karnym  ;

e.       sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych, w  pionie  karnym ;

f.       podejmowanie czynności w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

g.      załatwianie spraw dotyczących lekarzy sądowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym;

h.      nadzór nad realizacją należności sądowych w nadzorowanym Wydziale;

i.        nadzór nad pracą inspektora ds. biurowości w zakresie spraw karnych;

j.        nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą w nadzorowanym wydziale oraz w sprawach prowadzonych  w sądach rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak  też podejmowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą zastrzeżonych dla Prezesa Sądu – w czasie nieobecności Prezesa Sądu i z jego upoważnenia;

10.  załatwianie spraw z zakresu problematyki mediacji w sprawach karnych ;

11.  podejmowanie czynności w sprawach dotyczących potwierdzania okresów osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956 albo bez wyroku za działalność polityczną bądź religijną związaną z walką o suwerenność i niepodległość państwa polskiego oraz osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

12.  podejmowanie czynności w imieniu Sądu przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania ;

13.  rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publiczne w pionie karnym ;

14.  rozpoznawanie odwołań od decyzji o zakazie zgromadzenia wnoszonych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach .

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 14 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 34332 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-14 11:52:16 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:51:46 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:51:08 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:50:34 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:50:12 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-18 16:10:27 Przemysław Kisała Wersja oryginalna