Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu   - Lucyna  ZYGMUNT

pok. 157

prezes@przemysl.so.gov.pl

 

sekretariat : tel. 16 676 13 51

   

Przyjęcia interesantów, zgodnie z §  30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu:

 −        osobiście w  siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu   pok. 157

                                                         w  każdy wtorek-  w godz.  10.00 do 12.00

  

Zakres kompetencji (jako organ sądu – zgodnie z art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz na podstawie innych przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych):

1.        Kieruje Sądem Okręgowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

b)      określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

c)      jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

d)     powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.        Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Przemyślu , pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.        W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

4.        Ustala w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Przemyślu,  podział czynności, który określa:

a)    przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków;

b)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw,

c)    plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.5.        Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zebraniu Sędziów Sądu Okręgowego.

6.        Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

7.        Uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.

8.        Zarządza w zakresie spraw socjalnych pracowników Sądu Okręgowego.

9.        W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności:

a)      bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;

b)      kontroluje działalność sekretariatu wydziału;

c)      bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

10.    W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonuje czynności związane z:

a)      wizytacją, obejmującą pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu;

b)      lustracją, obejmującą wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu.

11.    Prowadzi dla każdego sędziego sądu rejonowego okręgu przemyskiego i sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu osobny wykaz służbowy zawierający podstawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu sędziego, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw.


 12.    Ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

13.    Mianuje i zwalnia kuratorów zawodowych okręgu przemyskiego. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kuratora okręgowego.

14.    Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Przemyślu a także skargi dotyczące działalności prezesów sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

15.    Przedstawia do zaopiniowania Kolegium Sądu Okręgowego kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego wraz z oceną kwalifikacji.

16.    Zwołuje zebranie referendarzy okręgu.

17.    Udziela urlopu sędziom Sądu Okręgowego w Przemyślu i prezesom sądów rejonowych okręgu przemyskiego.

18.    W zakresie działalności administracyjnej :

a)      podejmuje czynności dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

b)      nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

c)      współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

d)     przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

e)      prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

f)       zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

g)      zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

h)      ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

i)        współpracuje z radą ławniczą;

j)        udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ;

k)      wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

l)        wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

m)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ;

n)      przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

o)      sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

p)      podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

q)      prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

r)       udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

s)       organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

19.    Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.


 20. Prezesa zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony sędzia.

 21. Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Przemyślu.

22. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego Prezes może powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także Wiceprezesowi sądu, przewodniczącemu wydziału oraz w uzasadnionych przypadkach, innemu wyznaczonemu sędziemu lub w określonym zakresie inspektorowi do spraw biurowości.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 08 listopad 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 63462 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-08 07:57:47 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-11-06 09:06:32 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-11-06 09:05:33 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-10-23 14:34:32 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-09-08 15:38:53 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-08-04 14:48:04 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:48:38 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-14 11:47:52 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-04-03 08:22:36 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-04-03 08:22:04 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-04-03 08:21:37 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-01-16 12:27:16 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-18 16:10:16 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-17 09:23:11 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-17 09:21:53 Przemysław Kisała Wersja oryginalna