Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu

Marek Blama

 

pok. 122
tel. 016 676 13 99

dyrektor@przemysl.so.gov.pl

 

 

 

Zakres kompetencji:

 

 

Dyrektor, jako organ sądu wchodzi w skład jego struktury organizacyjnej i działa na podstawie kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności - art. 21 i art. 31a. oraz na podstawie pozostałych przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych.

 

W szczególności, Dyrektor Sądu:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą;

 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

 • prowadzi działalność inwestycyjną sądu;

 • wykonuje zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami;

 • odpowiada za przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;

 • odpowiada za zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w obszarach określonych ustawą;

 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań.

 

 

Dyrektor sądu, jako organ kierujący gospodarką finansową sądu, wykonuje zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, które obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie przy współpracy z dysponentem budżetu na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego Sądu Okręgowego, a następnie wykonywanie budżetu tego sądu;

 • dokonywanie zmian w planach finansowych wydatków, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz informowanie dysponenta budżetu na obszarze apelacji o podjętych w tym zakresie decyzjach;

 • przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym Sądu Okręgowego, a następnie wykonywanie tego budżetu;

 • dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi;

 • zaciąganie zobowiązań na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, z uwzględnieniem uregulowań szczegółowych, w tym przepisów o zamówieniach publicznych;

 • sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

 • podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

 • składanie dysponentowi budżetu na obszarze apelacji sprawozdań budżetowych oraz finansowych, a także sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych.

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 31629 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 09:03:59 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 09:39:32 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-06 11:35:03 Przemysław Kisała Wersja oryginalna