INFORMACJA

O TRYBIE ROZPOZNAWANIA SKARG I WNIOSKÓW DOT. DZIAŁALNOŚCI
SĄDÓW  OKRĘGU PRZEMYSKIEGO

 

Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu  Okręgowego w Przemyślu   jest Prezes  Sądu Okręgowego w Przemyślu - ul. Konarskiego 6   37-700 Przemyśl

 

 Skargi na działalnośc Sądu można składać:


- w formie pisemnej w Oddziale Administracyjnym (pokój nr 157 -III piętro ),
- w formie elektronicznej na adres: sad@przemysl.so.gov.pl
- w formie ustnej do protokołu w Oddziale Administracyjnym ( pokój nr 157- III piętro).

 

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozdział 5a Ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych w sposób następujący:

  • Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
  • Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
  • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
  • Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
  • Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  • Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

  Przyjęcia interesantów zgodnie z §  34 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych :

 −        osobiście w  siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyslu   pok. 157

 

                                       Prezes Sądu :     w  każdy wtorek-  w godz.  10.00 do 12.00

                                       Wiceprezes Sądu : w każdy wtorek w godz. 12.00 do 14.00

 

  W pozostałym zakresie, zgodnie z  §  5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu oraz poczty elektronicznej.

      

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 sierpień 2011 Aktualizowany dnia: 12 kwiecień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 29293 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2023-04-12 13:44:11 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-04-12 13:43:23 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-04-12 13:31:32 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-04-12 13:23:45 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-04-12 13:17:49 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-04-12 13:15:55 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-07 09:44:22 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:42:16 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 11:59:33 Przemysław Kisała Wersja oryginalna