Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Dostępny jest pod adresem: https://przemysl.so.gov.pl
Data opublikowania strony internetowej: 20 września 2022 rok
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 20 września 2022 rok
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 20 września 2022 rok
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie dostępności: Agnieszka Król-Zajdel
Email do osoby kontaktowej: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 17 858 02 25

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). Niektóre odnośniki prowadzą do plików, które nie są plikami dostępnymi cyfrowo.

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Konarskiego 6
37-700 Przemyśl

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy (ul. Dworskiego) znajduje się w odległości około 150 m od budynku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Wejście do budynku sądu znajduje się od strony ul. Konarskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody. Obok schodów zamontowany jest przycisk przywołujący pracownika sądu, który otworzy drzwi automatyczne.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 120 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi, prowadzącymi do budynku głównego, zamontowana jest bramka wykrywająca przedmioty metalowe. Znajduję się tu również stanowisko ochrony. Biuro Obsługi Interesantów, i czytelnia akt znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Prowadzą do nich schody. Biuro Podawcze znajduje się po prawej stronie przy szatni.

  Osoby z niepełnosprawnościami ruchu lub osoby z trudnościami w poruszaniu się, w celu dotarcia i załatwienia spraw w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym lub czytelni akt, mogą skorzystać z pomocy ochrony budynku.

  Szerokie korytarze w budynku umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne poruszanie się i wymijanie.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Parterze budynku
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 23 stopni.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się poza budynkiem
 • Winda obsługująca gabinety lekarskie znajduję się na tyłach budynku Sądu
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: łaczy sie z dzwonkiem połaczonym z pomieszczeniami ochrony

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 130 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 40 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 90 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Kontakt do przewodników:
Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 16 676 13 01, 16 676 13 02

Informacja dla osób niesłyszących
Pracownicy sądu nie posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

pdfZarządzenie_uchylające__zarządzenie_wyznaczające__Koordynatorów_do Spraw Dostępności.pdf

pdfZarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności739.79 KB

<a href="https://deklaracja-dostepnosci.info/deklaracja/oad4oqo4bfo8wfif" title="przejdź do deklaracji dostępności">Deklaracja dostępności</a>

<a href="https://deklaracja-dostepnosci.info/deklaracja/oad4oqo4bfo8wfif" title="Deklaracja dostępności"><img src="https://deklaracja-dostepnosci.info/img/logo.svg" alt="Deklaracja Dostępnosci"></a>

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 październik 2020 Aktualizowany dnia: 21 marzec 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Bartłomiej Jary
Licznik odwiedzin: 10899 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-21 13:30:19 Bartłomiej Jary Zobacz zmiany
2024-03-21 13:25:30 Bartłomiej Jary Zobacz zmiany
2023-07-04 11:52:07 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-07-04 00:36:31 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-04 00:12:36 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-06-29 14:07:51 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-06-29 14:06:28 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-05-29 20:35:15 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-02-05 17:18:08 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:37:14 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:35:27 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:27:33 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:26:52 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:26:35 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:26:14 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:25:54 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:25:04 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:21:51 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:21:22 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:13:48 Przemysław Kisała Wersja oryginalna