KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. – dalej jako u.s.p.) i zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO) informuję, że:

Sąd Okręgowy w Przemyślu dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest :

·         Sąd Okręgowy w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl).


2.    Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, obsługujących postępowania sądowe w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są:

·         Sąd Okręgowy w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl) 
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań 
z zakresu ochrony prawnej,


·         Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
(z siedzibą przy ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl)  oraz


·         Minister Sprawiedliwości
(z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)
w ramach realizowanych zadań.


3.    Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są:

·         Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu 
(z siedzibą przy ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl) oraz


·         Minister Sprawiedliwości 
(z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa),
w zakresie realizowanych zadań.


4.    Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie jest Pan Przemysław Kisała.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl lub adresem e-mail: 
iod@przemysl.so.gov.pl.

5.    Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:

1)    sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

2)    procesu rekrutacyjnego,

3)    procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

4)    realizacji umów cywilnoprawnych,

5)    realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6)    prowadzenia sprawozdawczości,

7)    prowadzenia działalności finansowej,

8)    prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

9)    sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,

11) przeprowadzania kontroli i audytów,

12) realizacji szkoleń,

13) realizacji praktyk i staży,

14) udostępniania informacji publicznej,

15) udzielania informacji uprawnionym osobom,

16) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

17) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,

18) zakwaterowania osób w pokojach gościnnych.

6.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7.    Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.

9.    Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres, wynikający 
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.


10.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

  1. dostępu do Swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.),
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.),
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych – zgodnie z art. 175dc. § 1 u.s.p.) –
   w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
12.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


13.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14.  W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28
   35-001 Rzeszów, 
   w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Okręgowy w Przemyślu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Okręgowy w Przemyślu w ramach działalności administracyjnej.

 

pdfObowiązek informacyjny związany z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi.pdf

Zasady składania wniosków lub żądań dotyczących realizacji praw

W/w prawa osób Sąd realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

·         złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Sądu;

·         przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu;

·         przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP).

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.    

 
Inspektor ochrony danych


Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Przemysław Kisała. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@przemysl.so.gov.plDo Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SĄD, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2018 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 11178 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 08:51:50 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 13:37:07 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 13:36:19 Przemysław Kisała Wersja oryginalna