Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: wtorek, 30 listopada 2021
            K-111-3/21

 

OGŁOSZENIE
 
Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.


 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, docelowo stanowisko administrator systemu.

 

Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

K-111- 3/21, docelowo stanowisko administratora systemu.

 

Ilość etatów – ½ etatu

 

Warunki dotyczące  charakteru  pracy  na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- wykonywanie  zadań  w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz Sądzie Rejonowym w Lubaczowie i Przeworsku, 
- praca informatyczna - administracyjna, Kandydatem na stanowisko stażysty może być osoba, która :

 

a)      wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.  pełna zdolność do czynności prawnych,

2.  nieposzlakowana opinia,

3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5.  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6.  znajomość:

a)         Windows 2012 Server, Windows 2016 Server - ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych AD

c)           MS SQL Server  2005, 2008, 2014;

d)          Windows 10, 8 i 7, Vista;

e)          Microsoft Office 2013, 2016 (szczególnie WORD, EXCEL);

f)           HTML, PHP, SQL, obsługa CMS;
7. znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);


8. umiejętność z zakresu sieci LAN, WAN:
a)           projektowania sieci LAN oraz sieci WAN  (klasy adresowe, routing, VPN);
b)           administracji systemami data storage oraz bibliotekami taśmowymi;
c)           zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN (Cisco);
9. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki;
10. wykształcenie wyższe magisterskie – informatyczne;
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzania lub posiada certyfikat bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne;
12. wysoki poziom kultury osobistej.b) wymagania dodatkowe preferowane :

1.       posiadanie certyfikatu ukończenia kursu CCNA ;
2.       umiejętność administrowania stronami www z wykorzystaniem CMS
3.       znajomość oprogramowania: Płatnik, Currenda, Recourt,
4.       pożądane cechy osobowości: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, podzielność uwagi, dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.Wykształcenie:  wyższe magisterskie


Doświadczenie  zawodowe:  mile widziane doświadczenie zawodowe z opinią wystawianą przez pracodawcę. 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty - docelowo na stanowisku administratora systemu :

 • administrowanie systemami informatycznymi Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz podległych sądów funkcjonalnych;
 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz siecią komputerową, a także nadzór nad eksploatacją systemów;
 • nadzorowanie środowiska wirtualnego Vmware oraz Hyper-V w tym serwerów i macierzy fizycznych;
 • instalacja, konfiguracja oraz nadzór nad pracą i rozmieszczeniem sprzętu komputerowego  i licencjonowanego oprogramowania;
 • zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi bazami danych – konfiguracja firewalle;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony, przygotowywanie procedur, instrukcji, opisów systemu, planów ciągłości działania;
 • aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem;
 • zarządzanie urządzeniami bezpieczeństwa brzegowego sieci firewalle oraz urządzeniami aktywnymi sieci LAN/WAN;
 • ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • kontrola systemów informatycznych oraz prawidłowości prac poszczególnych serwerów   i stacji roboczych. Prowadzenie profilaktycznych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz kontrola antywirusowa zasobów sieciowych;
 • świadczenie pomocy typu „helpdesk” użytkownikom sprzętu komputerowego  i oprogramowania;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania;
 • archiwizacja danych oraz ich odzyskiwanie;
 • aktualizacja i kontrolna legalności zainstalowanego oprogramowania;
 • doradztwo informatyczne;
 • obsługa eksploatacyjna oraz naprawa sprzętu komputerowego;
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi;
 • udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej  do zasilania urządzeń informatycznych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i eksploatacji użytkowanego oprogramowania;
 • udział w opracowywaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług i sprzętu związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.
 

            Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu),

- życiorys opisowy,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

publicznych,

- oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dyplom ukończenia studiów wyższych, (oryginał bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

- kserokopie świadectw pracy,

- klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

 pdfzałączniki_do__ogłoszenia_.pdf

Wymagane dokumenty można złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego  w Przemyślu, przy ulicy Konarskiego nr 6, pok. 52 - Biuro Podawcze Sądu Okręgowego  w Przemyślu (parter) lub przesłać pocztą na adres : Sąd Okręgowy w Przemyślu Oddział Administracyjny ul. Konarskiego 6 37-700 Przemyśl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

(W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu tel. 016 676 13 52,

Kadry Sądu Okręgowego w Przemyślu

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; który będzie polegał na sprawdzeniu umiejętności konfiguracji sprzętu sieciowego i serwerowego,

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dot. wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona w dniu 2 lutego 2021 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu www.przemysl.so.gov.pl

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.-


 

            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
                                                                                                         Dyrektor Sądu Okręgowego
                                                                                                 w Przemyślu
                                                                                                         /-/
                                                                                               Marek Blama

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?