OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy

w Oddziale Administracyjnym

w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza nabór w drodze konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego nr 6, 37-700 Przemyśl

Oznaczenie konkursu: K-111-9/23

Ilość etatów - 1

Kandydatem na staż urzędniczy może być osoba, która:

a) wymagania niezbędne:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada nieposzlakowaną opinię,

- posiada wykształcenie wyższe na poziomie pierwszego stopnia

- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność organizacji pracy.

b) wymagania pożądane:

- ukończony kurs/ szkolenie z zakresu kadr i płac,

- doświadczenie w pracy w zakresie spraw kadrowych,

- umiejętność obsługi kadrowego programu komputerowego, w szczególności systemu ZSRK,

- znajomość metod i technik pracy biurowej,

- umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel),

- umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów,

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

- posiada chęć do nauki i podnoszenia kwalifikacji,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Charakterystyka stanowiska pracy:

- obsługa Biura Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Przemyślu,

- ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,

- prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych
i okolicznościowych pracowników,

- prowadzenie spraw związanych ze stażami zawodowymi, praktykami studenckimi, szkoleniami aplikantów adwokackich i radcowskich,

- prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą biurowo-administracyjną,

- archiwizacja dokumentacji administracyjnej,

- wykonywanie innych prac administracyjno-biurowych dotyczących spraw podlegających właściwości Oddziału Administracyjnego,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, Prezesa i Wiceprezesa.

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu (wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu i numerem telefonu kontaktowego),

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz
że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał bądź kserokopia),

- kserokopie zaświadczeń z ukończonych kursów i szkoleń,

- kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ulicy Konarskiego 6 lub przesłać pocztą na adres: Oddział Administracyjny Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego).

Konkurs będzie się składał z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie: wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków stażysty:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; który będzie polegał na umiejętności redagowania pism,

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona w dniu 3 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu w zakładce Konkursy - Oferty pracy.

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu w zakładce Konkursy - Oferty pracy.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Przemyślu

                                                                                                          Marek Blama

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-07-20Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Kwestionariusz osobowy2023-07-20Paweł BlajerDownload this file (Kwestionariusz osobowy)Kwestionariusz osobowy
3Klauzula informacyjna i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną2023-07-20Paweł BlajerDownload this file (Klauzula informacyjna i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną)Klauzula informacyjna i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
4Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych2023-07-20Paweł BlajerDownload this file (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5Wzory oświadczeń2023-07-20Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 20 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 20 lipiec 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1246 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-20 11:32:14 Paweł Blajer Wersja oryginalna