Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 

w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

 ilość wolnych etatów: 1 (jeden)

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października
2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2106) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego nr 6:

- dnia 5 grudnia 2023 r. wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu - etap pierwszy,

- dnia 13 grudnia 2023 r. godzina 9:00 sala 108 (II piętro) -  etap drugi (część pisemna),

- dnia 19 grudnia 2023 r. godzina 9:00 p. 163 (III piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończyła 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
 2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
 5.  oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – w załączeniu,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - w załączeniu.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2106).

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ulicy Konarskiego 6 lub przesłać pocztą na adres: Oddział Administracyjny Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu
5 grudnia 2023 r.

 Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu
13 grudnia 2023 r.

 Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu.

  

                                                                                   Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu

 

                                                                                                       Lucyna Zygmunt

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-11-13Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia
2Wzory oświadczeń2023-11-13Paweł BlajerDownload this file (Wzory oświadczeń)Wzory oświadczeń
3Klauzula informacyjna i oświadczenie2023-11-13Paweł BlajerDownload this file (Klauzula informacyjna i oświadczenie)Klauzula informacyjna i oświadczenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 13 listopad 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1533 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-13 14:21:08 Paweł Blajer Wersja oryginalna