A.110.17.2024                                                                       Przemyśl, dnia 27 marca 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

 

ilość wolnych etatów: 1 (jeden)

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2106) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego nr 6:

- dnia 26 kwietnia 2024 r. wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu - etap pierwszy,

- dnia 6 maja 2024 r. godzina 9:00 sala 108 (II piętro) -  etap drugi (część pisemna),

- dnia 7 maja 2024 r. godzina 9:00 p. 163 (III piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończyła 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,
 2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
 5.  oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – w załączeniu,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - w załączeniu.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2106).

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ulicy Konarskiego 6 lub przesłać pocztą na adres: Oddział Administracyjny Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu
26 kwietnia 2024 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w dniu
6 maja 2024 r.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu.

 

 

 

Łukasz Rodatus

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Wzory oświadczeń
2 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym
3 2024-03-28Przemysław KisałaDownload this file ( )Klauzula i oświadczenie

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 28 marzec 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 287 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-28 14:45:11 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2024-03-28 14:43:11 Przemysław Kisała Wersja oryginalna