Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 15 października 2021

Kurator Okręgowy
Lucyna Majer-Torba

pok. 123
tel. 016 676 13 80

fax. 016 676 13 76

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Zastępca  Kuratora Okręgowego 

Agnieszka Puchalska 

- Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

- Mediator

- Biegły sądowy ds. przeciwdziałania  przemocy 

 

pok.123

tel.016 676 13 80

fax. 016 676 13 76

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Kurator Okręgowy

 

Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.

Kuratora okręgowego powołuje, na 6-letnią kadencję, prezes sądu okręgowego spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów ze swego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zgromadzenia.

W wypadku niedokonania wyboru kandydatów przez dwa kolejne zgromadzenia kuratorów, prezes sądu okręgowego powołuje samodzielnie kuratora okręgowego. Kurator okręgowy może być powołany na kolejne kadencje.

Prezes sądu okręgowego odwołuje kuratora okręgowego, jeśli zrzekł się funkcji, a po zasięgnięciu opinii okręgowego zgromadzenia kuratorów - jeśli nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę.

Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

 

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy :
1) wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
2) koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
3) reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
4) nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
5) kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
6) udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
7)  przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
8)  opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
9)  występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
10)   nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
11)   organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
12)   nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
13)   określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
14)   rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
15)   wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Do obowiązków kuratora okręgowego w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad działalnością kuratorskiej służby sądowej należy:
1) kontrola obciążenia i efektywności pracy podległych kuratorów sądowych;
2) wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw;
3) kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów;
4) analiza prawidłowości realizacji zadań służbowych.

Kurator okręgowy zadania nadzorcze wykonuje przez przeprowadzanie kontroli obejmujących:
1) wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
2) lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych.
Ponadto  Kurator okręgowy sporządza corocznie plan zadań nadzorczych kuratora okręgowego, oddzielnie dla pionu kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych, następnie przedstawia prezesowi sądu okręgowego w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów nadzorczych za rok ubiegły.

 

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?