Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 27 stycznia 2020


Kierownik Oddziału Administracyjnego Małgorzata Bielańska


tel.  16  676 13 51
fax  16  676 13 53

 

 1. Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu. 

2. Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności :

1) sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego ;

2) prowadzenie sekretariatu Prezesa i  Wiceprezesa  Sądu Okręgowego

3) sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego i podległych sądów rejonowych
z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;

4) sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem  etatów  w Sądzie oraz w jednostkach podległych;
6) udział w tworzeniu projektu budżetu w zakresie planu etatów Sądu oraz jednostek podległych; 
7) prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego;
8) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
9) organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników;
10) organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Okręgowym;
11) prowadzenie ewidencji czasu pracy;
12) wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, wynikających z przepisów kodeksu pracy;
13) wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych; 
14) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej zatrudnienia; 
15) sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych  z zakresu spraw osobowych;
16) organizowanie i kierowanie stażem urzędniczym;
17) organizowanie praktyk studenckich we współpracy z Kierownikiem szkolenia i Kuratorem Okręgowym.
18) organizowanie posiedzeń Kolegium Sądu oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów; 
19) wykonywanie uchwał i postanowień Kolegium Sądu oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów; 
20) prowadzenie rejestru delegacji służbowych ;
21) sprawy dyscyplinarne;
22) sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
23) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego  oraz zamieszczanie ich w systemie SWOR;
24) sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów ;
25) prowadzenie biura podawczego, punktu obsługi interesantów i biblioteki;
26) nadzór nad działalnością Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
27) nadzór nad archiwum zakładowym;
28) sprawy szkoleń
29) sprawy związane z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych;
30) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej;
31) sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;
32) realizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych.
33) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów rejonowych w zakresie spraw cywilnych, karnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczysto księgowych, rodzinnych i nieletnich;
34) sprawowanie nadzoru w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów w sądach rejonowych;
35) sprawy skarg i wniosków;
36) sporządzanie danych i analiz statystycznych z ruchu spraw;
37) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (m.in. naliczanie opłat za zanieczyszczanie  środowiska przez  środki transportu Sądu), gospodarka odpadami (sprawozdania o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów); 
38) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie  zaopatrzenia pracowników w:  środki ochrony indywidualnej, odzież  i obuwie robocze, napoje oraz przygotowywanie wykazów do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy współpracy z inspektorem do spraw bhp; 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?