Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: niedziela, 31 maja 2020

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyslu  nie  będzie przyjmował osobiście  interesantów  w sprawie skarg  - do odwołania.

 
Skargi dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Przemyślu przyjmowane są  w formie pisemnej, telefonicznej – pod nr. telefonu 16 6761351 (do protokołu sporządzanego przez upoważnionego pracownika) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - SSO  Dariusz Jurjewicz    

 

pok. 157
tel.  16 676 13 51

fax  16 676 13 53

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

przyjęcia interesantów, zgodnie z §  30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca  2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych :

−        osobiście w  siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyslu   pok. 157
w  poniedziałki -  w godz.  1200 do 1400

−        w pozostałym zakresie, zgodnie z  §  5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków , skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu oraz poczty elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 Zakres  kompetencji :

 

 

1.      zastępstwo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu;

2.      nadzór nad pracą Wydziału II Karnego;

3.      nadzór nad pracą sędziów wizytatorów do spraw karnych;

4.      wykonywanie, z zastrzeżeniem art. 37 c ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wszelkich czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego w sprawach: karnych oraz nieletnich w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu;

5.      wyznaczanie sędziów i ławników do planu zastępstw i planu dyżurów, w tym także w zakresie dokonywania zmian w tych planach;

6.      rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wydziału  II Karnego oraz przyjmowanie interesantów;

7.      zastępstwo rzecznika prasowego podczas nieobecności;

8.      załatwianie spraw dotyczących ławników w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  oraz wskazanych w innych przepisach;

9.      czynności z zakresu działalności administracyjnej sądu określone w § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,w szczególności:

a.       prowadzenie wymiany informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

b.      ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzenie ewidencji udziału w rozprawach ławników;

c.       współpraca z radą ławniczą;

d.      przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie, w  pionie  karnym  ;

e.       sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych, w  pionie  karnym ;

f.       podejmowanie czynności w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

g.      załatwianie spraw dotyczących lekarzy sądowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym;

h.      nadzór nad realizacją należności sądowych w nadzorowanym Wydziale;

i.        nadzór nad pracą inspektora ds. biurowości w zakresie spraw karnych;

j.        nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą w nadzorowanym wydziale oraz w sprawach prowadzonych  w sądach rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak  też podejmowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą zastrzeżonych dla Prezesa Sądu – w czasie nieobecności Prezesa Sądu i z jego upoważnenia;

10.  załatwianie spraw z zakresu problematyki mediacji w sprawach karnych ;

11.  podejmowanie czynności w sprawach dotyczących potwierdzania okresów osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956 albo bez wyroku za działalność polityczną bądź religijną związaną z walką o suwerenność i niepodległość państwa polskiego oraz osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

12.  podejmowanie czynności w imieniu Sądu przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania ;

13.  rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publiczne w pionie karnym ;

14.  rozpoznawanie odwołań od decyzji o zakazie zgromadzenia wnoszonych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach .

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?