Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 16 stycznia 2019

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu - SSO  Dariusz Jurjewicz 

 

pok. 156
tel.  16 676 13 51

fax  16 676 13 53

 

 

przyjęcia stron :


poniedziałki -   w godz.  1200 do 1400

 

 Zakres  kompetencji :

 

 

1.      zastępstwo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu;

2.      nadzór nad pracą Wydziałów: II Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Przemyślu;

3.      nadzór nad pracą sędziów wizytatorów do spraw karnych;

4.      wykonywanie, z zastrzeżeniem art. 37 c ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.), wszelkich czynności
z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego w sprawach: karnych oraz nieletnich w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu;

5.      wyznaczanie sędziów i ławników do planu zastępstw i planu dyżurów, w tym także w zakresie dokonywania zmian w tych planach;

6.      rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wydziałów: II Karnego,
IV Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz przyjmowanie interesantów;

7.      zastępstwo rzecznika prasowego podczas nieobecności;

8.      załatwianie spraw dotyczących ławników w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062, z późn. zm.) oraz wskazanych w innych przepisach;

9.      czynności z zakresu działalności administracyjnej sądu określone w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
w szczególności:

a.       prowadzenie wymiany informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

b.      ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzenie ewidencji udziału w rozprawach ławników;

c.       współpraca z radą ławniczą;

d.      przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie, w  pionie  karnym  ;

e.       sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych, w  pionie  karnym ;

f.       podejmowanie czynności w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

g.      załatwianie spraw dotyczących lekarzy sądowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007 r., nr 123, poz. 849 ze zm.);

h.      nadzór nad realizacją należności sądowych w nadzorowanych Wydziałach;

i.        nadzór nad pracą inspektora ds. biurowości w zakresie spraw karnych;

j.        nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą w nadzorowanych wydziałach oraz w sprawach prowadzonych  w sądach rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu, jak  też podejmowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą zastrzeżonych dla Prezesa Sądu – w czasie nieobecności Prezesa SSO Jacka Saramagi i z jego upoważnienia;

10.  załatwianie spraw z zakresu problematyki mediacji w sprawach karnych ;

11.  podejmowanie czynności w sprawach dotyczących potwierdzania okresów osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956 albo bez wyroku za działalność polityczną bądź religijną związaną z walką o suwerenność i niepodległość państwa polskiego oraz osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)

12.  podejmowanie czynności w imieniu Sądu przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. z 2011 r., nr 184, poz. 1091);

13.  rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.) oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publiczne w pionie karnym ;

14.  rozpoznawanie odwołań od decyzji o zakazie zgromadzenia wnoszonych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 r., poz.1485).

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?