Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 16 grudnia 2017

 

 

 

 

Punkt Obsługi Interesanta - Sądu  Okręgowego w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Punktu Obsługi Interesanta:

 

poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 18.00 -  przerwa  od 11.00-11.15 

wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 - przerwa  od 11.00-11.15 

 

 

Pracownicy Punktu Obsługi Interesanta

 

Janina Bielec
tel. 16 6761301

 

Barbara Bełz
tel. 16 6761302

 

 

Wzory pism sądowych:

Pozew o rozwód ( separację)
Wniosek o separację 43.15 Kb
Wniosek o ubezwłasnowolnienie 65.32 Kb
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 38.21 Kb
Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu 42.03 Kb
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia 37.89 Kb
Wniosek o wydanie odpisu wyroku ( postanowienia) 38.09 Kb
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów 41.56 Kb
Wniosek o doręczenie odpisu protokołu rozprawy 42.99 Kb
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 71.51 Kb
Wniosek o ustanowienie kuratora 45.35 Kb
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozb. wolności w systemie dzorou elektronicznego 78.29 Kb
Wniosek o rejestrację gazety 47.72 Kb
doc Wniosek o wydanie nośnika z elektronicznym zapisem rozprawy 45.75 Kb
Oświadczenie dot. zwolnienia od kosztów sądowych
oświadczenie dot. ustanowienia pełnomocnika z urzędu  
odwołanie od decyzj KRUS lub ZUS 37.35 Kb
Rodzicielski Plan Wychowawczy 75.55 Kb

 

 

Regulamin

Punktu Obsługi Interesanta

Sądu  Okręgowego w Przemyślu

 

 

§ 1

1. Punkt Obsługi Interesanta, zwany dalej Punktem, został utworzony Zarządzeniem Nr 86/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 13.09.2012r.  w ramach  Oddziału Administracyjnego celem obsługi interesantów wszystkich wydziałów orzeczniczych  Sądu Okręgowego w Przemyślu .

2. Punkt mieści się na parterze budynku Sądu Okręgowego przy ul. Konarskiego 6 w pokoju nr 56.

3. W ramach Punktu wyodrębniona została Czytelnia akt, której Regulamin stanowi załącznik Nr 2  do zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Nr 86/2012 z dnia 13.09.2012 r.

 

 

§ 2

Punkt  przyjmuje interesantów w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 .

§ 3

Do zadań Punktu należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, a w szczególności:

a. udzielanie informacji ( bezpośrednio, telefonicznie lub drogą elektroniczną)  o:

-  sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

-  rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,

-  kosztach sądowych, opłatach kancelaryjnych, sposobie ich uiszczania, numerów rachunków bankowych sądu  oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

-  przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

-  stanie  postępowania w sprawie  - na zasadach określonych w  §31 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania  sądów  powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249)- przy czym informacje udzielane  drogą elektroniczną dokonywane mogą być po uprzednim zweryfikowaniu danych, mogą obejmować tylko wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania  orzeczenia, stanu  postępowania  międzyinstancyjnego oraz  innych  czynności w sprawie,

-  terminach rozpoznawanych spraw ,

-  sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu,

-  zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku  przez   świadków

-  komórkach organizacyjnych  w sądzie, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania ,

-  siedzibach oraz telefonach pozostałych sądów - w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu

b. udostępnianie list i wykazów:

-  biegłych sądowych,

-  mediatorów,

-  tłumaczy przysięgłych,

-  kancelarii adwokackich,

-  kancelarii notarialnych,

-  kancelarii radcowskich,

-  kancelarii komorników sądowych w zakresie właściwości sadów rejonowych

-  lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności;

c.  udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały;

d. udzielanie w miarę możliwości ogólnych informacji (adres, telefon, e-mail) dotyczących innych sądów oraz niektórych instytucji pozasądowych (Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Pracy, jednostek Prokuratury i Policji działających na terenie miasta Przemyśla ).

e. wydawanie  zamówionych dokumentów, przy czym realizacja wniosków o wydanie  winna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku za wyjątkiem dokumentów z akt spraw, które  znajdują się w archiwum zakładowym - wówczas termin wynosi  do 10 dni roboczych. Odbiór zamówionych dokumentów winien nastąpić w wyznaczonym dniu - w  przypadku  niezgłoszenia się po odbiór, dokumenty po upływie 3 dni roboczych przekazywane są  do właściwego wydziału celem przesłania drogą pocztową.

§ 4

1. Informacje udzielane są przez pracowników Punktu bezpośrednio, telefonicznie (pod nr tel. 16 6761301, 16 6761302) lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2. Pracownik Punktu w toku wykonywania swych obowiązków służbowych obowiązany jest umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu obowiązani są do współpracy z pracownikami Punktu, celem umożliwienia rzetelnej obsługi interesantów zgłaszających się do sądu.

§ 5

1. Punkt  nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych,
w tym o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą
na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

§6

Przyjmowanie  korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura podawczego.

W Punkcie  można  złożyć  wniosek o udostępnienie do wglądu akt sądowych.

 

 

 

 

R e g u l a m i n

Czytelni akt

Sądu Okręgowego w Przemyślu

 

 

§ 1

1. Czytelnia akt Sądu Okręgowego w Przemyślu stanowi integralną część Punktu Obsługi Interesanta i  jej  celem  jest udostępnianie osobom uprawnionym akt spraw zakończonych przechowywanych w Archiwum Zakładowym tutejszego sądu oraz spraw sądowych rozpoznawanych przez wydziały orzecznicze  sądu .

2. Czytelnia akt mieści się w  Punkcie Obsługi Interesanta, na parterze budynku Sądu - pokój 56.

3. Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.

4. Czytelnię akt obsługują pracownicy  Punktu Obsługi Interesanta.

 

§ 2

1. Czytelnia akt  przyjmuje interesantów w  godzinach  pracy Punktu Obsługi Interesanta tj. :

w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 18:00

od wtorku do piątku w godzinach : 7:30 - 15:30

2. Interesanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się do Czytelni.

3. Interesanci wchodzą do Czytelni w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia. Następnie oczekują na informację, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu.

 

§ 3

Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłej współpracy z pracownikami obsługującymi Czytelnię, a także do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów zgłaszających się do Czytelni.

§ 4

1. Akta udostępniane są interesantom po wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy oraz po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

2. Zgodnie z art. 156§1 k.p.k oraz 525 k.p.c. osobami uprawnionymi do przeglądania akt w Czytelni są strony postępowania, ich pełnomocnicy procesowi i ustawowi, oskarżeni, oskarżyciele posiłkowi oraz za zgodą Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu inne osoby.

3. Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tych dokumentów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.

 

§ 5

1. Przed udostępnieniem akt - czy to w formie tradycyjnej czy też zapisu elektronicznego - osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek wypełnić i złożyć „wniosek o wgląd do akt sprawy" - wzór stanowi  załącznik nr 1 do Regulaminu.
Osoby  te  zobowiązane są  złożyć czytelny podpis na „karcie wglądu do akt sprawy" znajdującej się  wewnątrz akt sądowych -  wzór  karty stanowi  załącznik nr 2  do Regulaminu.

Kierownik sekretariatu  zobowiązany jest do  wszywania  na  początku  pierwszego tomu akt „karty  wglądu do akt  sprawy"
( zał. nr 2  do Regulaminu). Karta ta nie jest numerowana.
W przypadku przedstawienia przez Sąd I instancji akt nie zawierających w/w karty , kartę tę należy założyć wszywając ją bezpośrednio po karcie przewodniej bez jej numeracji .

2. Wpis o którym mowa w pkt. 1 zd. 2  jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni i potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią.

3. Wypełniony wniosek, o którym mowa w punkcie 1  wszywany jest przez pracownika Czytelni  do akt sprawy i rejestrowany w „kontrolce udostępnianych akt" - prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej, dla  każdego wydziału  odrębnie - wzór kontrolki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 6

1. Akta przekazywane są do Czytelni po telefonicznym zamówieniu ich przez pracownika Czytelni oraz po stwierdzeniu przez pracownika odpowiedniego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.

2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt pracownik Czytelni informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.

3. Zamówione akta do Czytelni przynosi z sekretariatu Wydziału  pracownik Czytelni. Pracownik Czytelni potwierdza fakt przyjęcia akt w „kontrolce przekazywanych i zwracanych akt" prowadzonej przez  sekretariat, zaś pracownik sekretariatu potwierdza w  kontrolce  ich zwrot. Akta zwracane są do sekretariatu Wydziału przez pracownika Czytelni.  Wzór kontrolki stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Akta wydane do Czytelni muszą być zszyte w sposób trwały i ponumerowane, a znajdujące się w aktach dowody rzeczowe odpowiednio zabezpieczone.

5. W kwestiach budzących wątpliwości decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.

 

§ 7

1. Akta należy zamawiać podając sygnaturę sprawy oraz nazwiska stron postępowania bezpośrednio w Czytelni. W przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany.

2. W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami, zalecane jest zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem dzwoniąc pod numer telefonu 16 6761 301 do 302 lub przesyłając wniosek na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Akta spraw znajdujących się w wydziale lub archiwum sądu udostępniane są w miarę możliwości na bieżąco.

5. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępnione zostaną w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię w porozumieniu z pracownikiem sekretariatu właściwego Wydziału.

6. W razie potrzeby, istnieje możliwość zamówienia kilku akt spraw jednocześnie, jednak jednorazowo można zapoznawać się wyłącznie z jedną sprawą. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane akta.

 

§ 8

W Czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz z własnego sprzętu (np. komputera przenośnego) za zgodą, wiedzą i pod nadzorem pracownika Czytelni.

 

 

§ 9

1. W celu wykonania fotokopii z akt sprawy lub elektronicznego  nośnika należy złożyć w Czytelni wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 5 lub 7 Regulaminu.  Sporządzenie  fotokopii akt lub  elektronicznego  nośnika zostaje odnotowane  w „karcie ewidencji wglądu do akt sprawy" (zał. 2)  oraz „kontrolce udostępnianych akt" (zał. 3) przez pracownika Czytelni.

2. Korzystanie z aparatu fotograficznego w celu sporządzenia fotokopii z akt sprawy możliwe jest pod nadzorem pracownika Czytelni.

3. W kwestiach budzących wątpliwości decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.

 

 

§ 10

1. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych aktualnie  przeglądanych możliwe jest po złożeniu na Biurze podawczym  wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty np. w znaczkach opłaty sądowej.

2. Wzór wniosku o sporządzenie kserokopii z akt sprawy stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu, wzór wniosku o sporządzenie nośnika z zapisem rozprawy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

3. Sekretariat przekazuje sporządzone kserokopie celem ich wydania w Punkcie  lub wysyła pocztą, jeżeli taki sposób wydania dokumentów zastrzegł w swoim wniosku interesant.

4. Pracownicy Czytelni zobowiązani są do prowadzenia" rejestru  wydanych w Punkcie kserokopii z akt sprawy/ nośnika z zapisem rozprawy " zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu.

5. Sporządzenie elektronicznego nośnika z zapisem rozprawy odbywa się zgodnie z instrukcją dla pracowników stanowiącą załącznik  nr 9 do niniejszego Regulaminu.

6. W kwestiach budzących wątpliwości co do sporządzenia kserokopii decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.

7. Wszelkie pozostałe wnioski dotyczące danej sprawy należy składać w Biurze Podawczym.

 

§ 11

1. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkodzenie, czynienie w nich adnotacji (podkreślanie, zakreślanie, notowanie).

2. Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek ich poszanowania, a wszelkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać osobie obsługującej Czytelnię.

3. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnie.

 

§ 12

1. Przed udostępnieniem akt osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego.

2. Pracownicy Czytelni nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Czytelni.

 

§ 13

1. Na terenie Czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a także spożywania posiłków i napojów.

2. Osoby zapoznające się z aktami zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

 

 

§ 14

Osoby czytające akta maja bezwzględny obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.

 

 

§15

Traci moc   Zarządzenie Prezesa  Sądu Okręgowego w Przemyślu nr 101/11 z dnia  6 grudnia 2011r w sprawie zasad udostępniania akt spraw i sporządzania z nich fotokopii.

 

Zarządzenie  nr 86/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia  13 września 2012r. w sprawie utworzenia i organizacji Punktu Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
Sąd Okręgowy w Przemyślu
powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?