Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018
Ogłoszenie nr 614300-N-2017 z dnia 2017-11-10 r. 


Sąd Okręgowy w Przemyślu: Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu bezpieczeństwa obiektu dla budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 


Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 


Nie


Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 18003216700000, ul. ul. Konarskiego  6 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 761 300, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 166 761 353. 
Adres strony internetowej (URL): www.przemysl.so.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
SĄD


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


Tak 
http://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak 
http://www.przemysl.so.gov.pl/zamowienia-publiczne-so/trwajace
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie


Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl - pokój nr 52 (biuro podawcze)Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu bezpieczeństwa obiektu dla budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 
Numer referencyjny: G-27-21/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 


Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu bezpieczeństwa obiektu Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 – na podstawie szczegółowych rozwiązań przygotowanych przez Wykonawcę - zgodnie z wytycznymi dostawy i montażu, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca na podstawie wytycznych ma zaprojektować wszystkie funkcjonalności oraz integrację między systemami. Zamawiający nie narzuca rozwiązań technicznych celem osiągnięcia konkretnych funkcjonalności. System CCTV będzie wykonany w cyfrowej technologii IR. Wszystkie zastosowane kamery będą kamerami IP, a rejestracja obrazu odbywać się będzie na sieciowych profesjonalnych serwerach rejestrujących. Wszystkie kamery będą zasilane poprzez switche PoE. Cały system będzie podtrzymany przez centralny UPS istniejący w sądzie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę urządzeń w ilościach niezbędnych do uzyskania opisanych założeń funkcjonalnych; 2) montaż zgodnie z przyjętymi założeniami i wytycznymi Zamawiającego; 3) implementację oprogramowania oraz uruchomienie i konfiguracjię Systemu; 4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego); 5) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego (osób obsługujących system) w punkcie głównym monitoringu i szkolenia dla administratora systemu. Sposób montażu: Kamery montowane głównie w istniejących punktach (istniejące okablowanie). 

II.5) Główny kod CPV: 32323500-8 
Dodatkowe kody CPV: 


Kod CPV

32333100-7

45315600-4

51310000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 402000,00 
Waluta: 


PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-22 

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj.: dostawy, montażu i uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto, oraz wykaże, zostało one/ono wykonane lub jest/są wykonywane n należycie; W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie (w tym celu wykonawca przedłoży informacje wraz z dowodami, że wskazane usługi, dostawy itp. zostały należycie wykonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ); 2) dysponuje osobami, tj.: a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (w tym celu wykonawca przedłoży informacje na temat w/w osób, na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami). Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia uprawnień, o których mowa w pkt a i b. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) wykazu zamówień wykonanych lub wykonywanych, odpowiadających wymaganiom określonym w pkt. III.1.3 ogłoszenia, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wraz z dowodami ze zostały one wykonane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w wyżej. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone w pkt. III.1.3 ogłoszenia, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć opis oferowanych urządzeń, zawierający informacje dotyczące wszystkich wymaganych parametrów technicznych, przygotowany na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu - Wykaz urządzeń, stanowiącym Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004 w terminie do dnia 17.11.2017 r. – wniesienie wadium w formie przelewu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie i do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy: G-27-21/2017 albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
NIEIV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
NIE 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 


Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
NIE 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
NIE 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
NIE 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
NIE


IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, Postanowienia wymienione powyżej stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-17, godzina: 10:30, 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

 

Załaczniki:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu,530.51 KB

pdf2. SIWZ,374.96 KB

pdf3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,211.77 KB

pdf4. Projekt umowy,337.14 KB

zip5. Wytyczne Zamawiajacego,1.64 MB

doc6. Załaczniki edytowalne.145 KB
 

 

 
 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?