Zaproszenie do składania ofert
(powtórne)


(dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro netto)

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

NIP: 795-23-48-286, www.przemysl.so.gov.pl

 

ODBIORCA

Sąd Rejonowy w Przeworsku

ul. Lwowska 9, 37–200 Przeworsk

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektromechanicznego depozytora kluczy

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elektromechanicznego depozytora na 80 kluczy wraz z 10 skrytkami w technologii bezstykowej RFID dla Sądu Rejonowego w Przeworsku służącego do bezpiecznego zarządzania kluczami i depozytami oraz szkolenie z jego obsługi pracowników Sądu Rejonowego w Przeworsku.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5.    Sposób określenia ceny Przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym.

6.    Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 grudnia 2020 roku.

2.    Termin płatności: do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2.    Oferta powinna być:

a)   opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm),

b)   posiadać datę sporządzenia,

c)   zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

d)   podpisana czytelnie przez wykonawcę,

e)   parafowana na każdej zapisanej stronie.

 

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

zamowienia@przemysl.so.gov.pl do dnia 27.11.2020 r. do godz. 13:00.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.11.2020 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu w zakładce Zamówienia Publiczne/ Do 30 tys. EURO, o ile nie zajdzie konieczność wezwania wykonawców do wyjaśnienia ofert lub ich uzupełnienia.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

8.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

VI.     KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)       Cena ofertowa - waga 70% - obliczona zgodnie ze wzorem:
 
C - cena oferowana/cena oferty badanej * 70 pkt = ilość punktów w kryterium   - max. 70

 
2)       Termin wykonania – waga 30% - według puktacji:

 
18 grudnia 2020 r.                                                                                                               - 0 punktów,

Przyśpieszenie wykonania o 1 dzień roboczy pomiędzy 4 a 18 grudnia                   - 3 punkty,

 T - ilość dni * 3 pkt = ilość punktów w kryterium   - max. 30

 


Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (C+T).

 

VII.      INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów i uzgodnień w kwestii realizacji jest Pan Tomasz Inglot - tel. 16 649 08 20, t.inglot@przeworsk.sr.gov.pl.

 

IX.     ZAŁĄCZNIKI

1.            pdfOpis przedmiotu zamówienia,

2.            docFormularz oferty,

3.            pdfProjekt umowy.

 

 
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Przemyślu
 
Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 24 listopad 2020 Aktualizowany dnia: 24 listopad 2020
Opublikowany przez: Mariusz Hodur Aktualizowany przez: Mariusz Hodur
Licznik odwiedzin: 885 Autor / Zatwierdzający: Brak danych