ZARZĄDZENIE  Nr 3/2024

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 54 § 2 i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 t. j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6) i § 31 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2514 t.j.) zarządza się, co następuje:

 • 1

Niniejsze Zarządzenie określa normy bezpieczeństwa i porządku oraz reguły zachowania w Sądzie Okręgowym w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6.

 • 2

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:

 • Jednostce – należy przez to rozumieć Sąd Okręgowy w Przemyślu;
 • Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren będący w trwałym zarządzie Jednostki;
 • Kierowniku Jednostki - należy przez to rozumieć Prezesa lub Dyrektora Jednostki;
 • Służbie ochrony - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Jednostka zawarła umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Sądzie;
 • Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania określonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Jednostki (w szczególności wydział, oddział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko);
 • Oddziale Administracyjnym - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną do zakresu działania której należy zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa w Sądzie
 • Przedmiotach zabronionych – należy przez to rozumieć wszelką broń, amunicję, materiały wybuchowe oraz inne środki i substancje niebezpieczne, wyszczególnione w § 7 niniejszego zarządzenia.

 

 

 • 3
 • Jednostka zapewnia ochronę osób i mienia w Sądzie poprzez całodobowe świadczenie usług przez służbę ochrony, wyposażenie w systemy alarmowe oraz monitoring wizyjny.
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Sądzie zapewnia służba ochrony. Służba ochrony ma obowiązek zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego w Sądzie, poprzez realizację nałożonych na nią zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa odrębny Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu .
 • 4

Do zadań służby ochrony należy:

 • ochrona mienia i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku powstania lub wystąpienia ryzyka zagrożenia (np. włamania, pożaru, zalania, alarmu bombowego), podejmowanie działania mającego zapobiegać, eliminować i zminimalizować szkody i straty;
 • weryfikacja ruchu osobowego, w tym przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających wykrywanie metali lub przedmiotów zabronionych, a w uzasadnionych przypadkach legitymowanie osób wchodzących do Sądu lub w nim przebywających w celu ustalenia ich tożsamości;
 • uniemożliwienie wejścia osobie odmawiającej poddania się przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży oraz osobie, która posiada przedmioty zabronione;
 • żądanie usunięcia innych przedmiotów i urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, lub oddania ich do depozytu;
 • podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek lub stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
 • podejmowanie interwencji wobec osób wchodzących do budynku lub w nim przebywających, co do których zachodzi podejrzenie iż są pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych substancji psychoaktywnych – włącznie z wezwaniem odpowiednich organów upoważnionych do stwierdzenia stanu tych osób;
 • niezwłoczne powiadamianie Oddziału Administracyjnego o wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie. Ponadto – jeśli zdarzenie dotyczy osób wezwanych na rozprawę – powiadamianie Przewodniczącego składu orzekającego w tej sprawie lub odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Zakres uprawnień i obowiązków pracownika ochrony podczas wykonywania kontroli ruchu osobowego określony jest w art. 54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 t. j.)

 • 5

Osoby wchodzące do Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony i stosowanie do poleceń jej pracowników, w szczególności poprzez:

 • przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub poddanie się sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali;
 • poddanie przeglądowi zawartości bagażu lub odzieży;
 • na polecenie ochrony - usunięcie przedmiotów i urządzeń innych niż zabronione, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, lub oddanie ich do depozytu.
 • 6
 1. Na teren Sądu nie mogą wchodzić ani przebywać osoby:
 • zakłócające spokój lub porządek albo wywołujące zgorszenie albo stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
 • odmawiające podporządkowania się przepisom Regulaminu, bądź poleceniom służby ochrony.
 1. W przypadku, w którym zachodzą wątpliwości, czy osoba biorąca udział w posiedzeniu sądu, pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Przewodniczący podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec tej osoby zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 7

Zabrania się wnoszenia do Sądu broni palnej i amunicji (nie dotyczy to Policji i innych uprawnionych służb w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Sądzie albo chronionego mienia.

 • 8
 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie zabrania się pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
 2. Bagaż lub inne przedmioty mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się w Sądzie, służba ochrony ma obowiązek przechować w odpowiednio wyznaczonym do tego celu miejscu na czas pobytu ich posiadacza w Sądzie.
 3. Bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie należy dotykać, podnosić ani otwierać, a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, służba ochrony podejmuje czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezwłocznie zawiadamia o takiej sytuacji Policję i Oddział Administracyjny.
 5. Bagaż i inne przedmioty pozostawione bez nadzoru będą usunięte oraz mogą być zneutralizowane na koszt ich właścicieli lub użytkowników.
 • 9

Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o tzw. „podwyższonym stopniu ryzyka” lub z wyłączeniem jawności, mogą zostać wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane bezpośrednio z toczącym się postępowaniem oraz służba ochrony.

 • 10

Firmy usługowe, przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć kierownikowi komórki organizacyjnej zlecającej prace, imienny wykaz pracowników zawierający dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację pracowników, którzy będą wykonywać prace w Sądzie, w terminie ustalonym przez strony lub wynikającym z umowy łączącej strony, jednak – o ile to możliwe - nie później, niż 1 dzień przed datą przystąpienia do prac.

 • 11
 1. W Sądzie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych.
 2. Zorganizowane grupy osób mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Jednostki.
 3. Oddział Administracyjny informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem, służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.
 4. Przedstawiciele mediów uwierzytelniają się Legitymacją prasową.
 • 12
 1. Handel obnośny i akwizycja są w Sądzie zakazane.
 2. Służba ochrony jest zobowiązana do aktywnego przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji.
 • 13

Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego lub psa asystenta, z pomocy którego korzystają osoby wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • 14

W Sądzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.

 • 15

Na terenie Sądu należy zachowywać się w sposób odpowiadający powadze miejsca.

 • 16
 1. Osoby wchodzące do Sądu mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony pod rygorem nakazu opuszczenia Sądu.
 2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego Zarządzenia, służba ochrony ma obowiązek, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować odpowiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie.
 • 17

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie podmiotowej Jednostki – w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w Sądzie.

 • 18

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje kierownik Oddziału Administracyjnego.

W sprawie zdarzeń kryzysowych, które należy raportować do Stanowiska Kierowania Ochroną MS, decyzję podejmuje Dyrektor SO.

 • 19

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

 • publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Przemyślu;
 • publikacji na SWOR, umieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu.
 • 20

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 94/2019 Prezesa i Dyrektora Sadu Okręgowego w Przemyślu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Marek Blama                                                                                                     Lucyna Zygmunt

Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu                                                        Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu

                                                                        

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1treść zarządzenia2024-03-18Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (treść zarządzenia)treść zarządzenia

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 18 marzec 2024
Opublikowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 242 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-18 11:55:26 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna