Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: środa, 22 maja 2019

Ogłoszenia SO Przemyśl

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 28/18 - Wydział I Cywilny
-> pdfTREŚĆ OGŁOSZENIA

Przemyśl, dnia  26.10.2018 r. 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2018 z dnia 22.10.2018 r.    

 

                                  OGŁOSZENIE

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

 

pdfOgłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf437.65 KB

 

 docWniosek o przekazanie.doc32.5 KB

OGŁOSZENIE

Wydziału I Cywilnego SO w Przemyślu o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 109/18

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA I C 109/18.pdf

OGŁOSZENIE
o ustanowieniu Kuratora w sprawie I C 845/17 ->> TREŚĆ.pdf

Przemyśl, dnia 27.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

(załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2017 z 18.09.2017 r.)

 

INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoSąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

Czytaj więcej...

                   Załącznik nr 2
                   do Zarządzenia  nr 17/2017
                                  z dnia 26.05.2017 r.
 

Przemyśl, dnia  8.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE
INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoSąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia. 

 

Pełna treść ogłoszenia z wykazem składników majątku

Przemyśl, dnia 15.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.), informuje
o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Czytaj więcej...

Sąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.), informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.
Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia. Wnioski o przekazanie można składać do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu do 31 października 2016 r.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2016/SO

     
Lista zbędnych/ zużytych składników majątku

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.), informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.
Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO DAEWOO NUBIRA

RP 17989

  

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl

ul. Konarskiego 6

Numer telefonu:  16 6761312

Godziny  urzędowania:  7.30- 15.30

 

2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego  w dniu 3.08.2016 r. o godz. 11:15

w sali 136.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU

    RUCHOMEGO:

 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu wraz z dokumentami można obejrzeć
w siedzibie sprzedającego tj. Przemyśl, ul. Konarskiego 6  w dniach 22.06 - 2.08.2016 r.
 w godz. od 14.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 676 13 12.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest Zuzanna Trznadel – Guran.

 

4. RODZAJ, TYP POJAZDU OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM

·         marka samochodu:               DAEWOO NUBIRA

·         pojemność silnika:                1598 cm3

·         nr rejestracyjny:                    RP 17989

·         rok produkcji:                       1999

·         nr nadwozia:                         KLAJF696EXK290158

·         nr silnika:                              A16DMS163355B

·         rodzaj paliwa:                       benzyna

·         kolor pojazdu:                       bordowy

·         liczba miejsc:                        5

·         masa własna pojazdu:           1144

·         stan licznika:                         155 025 km

·         stan paliwa w zbiorniku:       62,11   l

5. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

·         gaśnica samochodowa

·         podnośnik

·         trójkąt ostrzegawczy

·         2 komplety opon (letnich i zimowych) z felgami

·         klucz do kół (zestaw kluczy)

·         autoalarm  FOX (niesprawny)

·         2 komplety kluczyków

 

6. STAN TECHNICZNY:

 

Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu zawiera ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego - załącznik nr 1

 

7. WARTOŚĆ POJAZDU

 

Wartość szacunkowa: 1.500 zł.

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

  

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

 Sąd Okręgowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

“Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Daewoo Nubira RP 17989 – nie otwierać przed dniem 3.08.2016 r.

 Oferty należy składać w godzinach pracy sądu, nie później niż do dnia 3.08.2016 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 52 (biuro podawcze) w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu,
ul. Konarskiego 6.

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie.

 

9. INNE INFORMACJE

a)    oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

b)   przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta
       zawierająca cenę równą cenie minimalnej),

c)    sprzedaż samochodu nastąpi nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę,

d)  nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy:
        NBP  Rzeszów  43101015280021342231000000   w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
        dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c)   wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty
        zapłaty na koncie Sądu Okręgowego w Przemyślu  i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,

 

ZASTRZEŻENIE: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 Przemyśl, dnia ………………..2016 r.

                                                                                                                 Załącznik nr  2

 

O F E R T A

(formularz ofertowy)

 

 

Imię i nazwisko/nazwa

oferenta

 

 

Adres zamieszkania/siedziba oferenta:

 

Tel.

 

Fax.

 

NIP, REGON/PESEL

 

 

 

 

Do:

                                            SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU

                                          37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6

 

Przystępując do przetargu na zakup samochodu osobowego DAEWOO NUBIRA  RP 17989
o nr VIN KLAJF696EXK290158

 

OFERUJĘ:

 

CENĘ brutto …………………...… zł (słownie…………………………………………………………………………………………)

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń.

 

 

 

 

                                                                              ………………………………………..

                                                                                         (podpis i  pieczątka)

 

 ZAŁĄCZNIKI:

wycena.pdf

dokumentacja_fotograficzna.pdf

arkusz_ustalenia_wartosci.pdf

Przemyśl, dnia 27.06.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoSąd Okręgowy w Przemyślu, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.), informuje
o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

LP.

Nr inw. SAP

Nr inw. Orcom

Nazwa

Stan techniczny / stopień zużycia (%)

fizyczn.


Ilość


1.

2800845

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny B

bardzo dobry/ 5 % 1
2.

2800846

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny B

bardzo dobry/ 5 %

1

3.

2800847

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny B

bardzo dobry/ 5 %

1

4.

2800848

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

5.

2800849

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

6.

2800850

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

7.

2800851

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

8.

2800852

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

9.

2800853

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny C

bardzo dobry/ 5 %

1

10.

2800854

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny D

bardzo dobry/ 5 %

1

11.

2800855

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny D

bardzo dobry/ 5 %

1

12.

2800856

WP-808-RE-0047

Regał biblioteczny D

bardzo dobry/ 5 %

1

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę ww. składników majątku ruchomego zgodnie
z zapisami § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu, w terminie do dnia 1.07.2016 r.

  WniosekOprzekazanieSkładników.doc - do pobrania

Adres, na który należy kierować wnioski:

Sąd Okręgowy w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl


Sąd Okręgowy w Przemyślu

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?