SR Jarosław


Biuro Obsługi Interesantów - Sądu  Rejonowego w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 4  37-500 Jarosław
e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl, pok. 3


tel. 16 6240102


Pracownicy Biura Obsługi Interesantów

 

Ewelina Galicka Rydzik
Kierownik Biura Obsługi Interesantów 

Lucyna Kubas
Starszy Sekretarz Sądowy

  

Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów:

poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00 

wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 

przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

 

 

 

pdfZarządzenie Prezesa Nr 6/2021249.64 KB

 

pdfRegulamin BOI oraz Czytelni Akt.pdf

 

pdfZałączniki do Regulaminu BOI.pdf

 

 

 

 

 

Dokumenty kontroli zarządczej

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2023499.64 KB

docPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 202343.00 KB

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2022

 

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 

pdfSprawozdanie za rok 2021

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2021

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2020

pdfSprawozdanie za rok 2020

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2019

pdfSprawozdanie za rok 2019

  

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

 

pdfSprawozdanie za rok 2018

 

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2018

pdfSprawozdanie za rok 2017

 

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2017

pdfSprawozdanie za rok 2016

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

 

pdfPlan Działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rok 2016

pdfSprawozdanie za rok 2015 

 

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

 

pdfPlan działalności dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu na 2015 rok

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

pdfSprawozdanie za rok 2014

 

pdfPlan działalności dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu na 2014 rok 692.81 KB

 

pdfSprawozdanie za rok 2013 660.22 KB

 

pdfOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok 576.27 KB

 

W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

pdf Krajowy_Program_Przeciwdzialania_Przemocy_w_Rodzinie_na_.pdf

 

pdfBaza danych osób nadzorujących lub koordynujących242.54 KB

 

 pdfWykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.668.08 KB

pdfWykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. 318.03 KB

pdfWykaz ośrodków interwencji kryzysowej. 260.81 KB

pdfWykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 200.35 KB

pdfWykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.225.19 KB

pdfWykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2022 r. 205.11 KB

xlsxRejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim39.53 KB

xlsxREJESTR-JEDNOSTEK-SPECJALISTYCZNEGO-PORADNICTWA-2022-1.xlsx27.14 KB

  

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

docxWzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia49.88 KB

 

pdf Dz. U. poz. 2106 wzór wniosku384.3 KB

 

 
Informacja  w zakresie  udzielania  przez Stowarzyszenie  "Nowa Kultura" w Jarosławiu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym :
 
 
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 642/202022-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 642/20)Ogłoszenie I Ns 642/20
2Ogłoszenie I Ns 642/202022-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 642/20)Ogłoszenie I Ns 642/20


   I.        Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Strony, petenci w zakresie dostępności w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu mogą:

a)  poinformować o braku dostępności;

b)  złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

c)  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt a, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdą stronę/petenta Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Wniosek, o którym mowa w pkt b, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Sądu Rejonowego w Jarosławiu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Sądu Rejonowego w Jarosławiu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

a)  dane kontaktowe wnioskodawcy;

b)  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

c)  wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

d)  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Sąd Rejonowy w Jarosławiu niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Sąd Rejonowy w Jarosławiu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 Złożenie wniosku

Wniosek można:

- przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław

- złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

- przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /SRJaroslaw/skrytka

- przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@jaroslaw.sr.gov.pl

 Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Sąd Rejonowy w Jarosławiu nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1.  w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

2.  w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 II.        Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Sądu Rejonowego w Jarosławiu lub ich elementów może:

- poinformować o braku dostępności;

- złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

- złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 Żądanie zawiera:

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Sąd Rejonowy w Jarosławiu niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Sąd Rejonowy w Jarosławiu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

a)  przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław

b)  złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

c)  przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /SRJaroslaw/skrytka

d)  przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@jaroslaw.sr.gov.pl

 Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu, albo osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Sądu Rejonowego w Jarosławiu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 pdfZałącznik nr 1 Informacja o braku dostępności73.01 KB
pdfZałącznik nr 2 Wniosek o zapewnienie dostępności103.16 K
pdfZałącznik nr 3 Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności181.52 KB

 Klauzula Informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 11, w zakresie realizowanych zadań.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 11, lub adresem e-mail: iod@jaroslaw.sr.gov.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o zapewnienie dostępności na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 
Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369)).Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp. – szczegóły można znaleźć tutajotwiera się w nowym oknie),
 • kradzieże tożsamości (więcej informacji można znaleźć tutajotwiera się w nowym oknie i tutajotwiera się w nowym oknie),
 • kradzieże (wyłudzenia), fałszowanie bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji (np.. danych do logowania) poprzez podszywanie się pod instytucję lub osobę godną zaufania, np. urzędy, banki, portale społecznościowe, znajomych);
 Niektóre sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Używaj tylko silnych, indywidualnych dla każdego systemu haseł i nie udostępniaj ich nikomu.
 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowe. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron internetowych (zwłaszcza ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych), które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Regularnie skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą programu antywirusowego.
 • Unikaj odwiedzania stron, które oferują wyjątkowe atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, łatwy zarobek, cudowną dietę) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych (np. danych osobowych, logowania, karty kredytowej) w formie otwartego tekstu – powinny być zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny, tj. innym kanałem niż dane.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
 • Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się na ekranie i nigdy nie ignoruj ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
 

Więcej wskazówek na temat zabezpieczenia danych można znaleźć pod linkami:

 

Jeżeli chcesz anonimowo i łatwo zgłosić nielegalne i szkodliwe treści, na które natknąłeś się w sieci możesz zrobić to za pomocą tego formularzaotwiera się w nowym oknie.

 
Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi 
interesanta w sądownictwie powszechnym.Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów.Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu
ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Jest to informacja dla interesantów o tym, w jaki 
sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować. Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą w celu zapobieżenia występującym dysproporcjom, zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy. Powyższe ustandaryzowane działanie znacząco podniesie efektywność komunikacji na linii sąd - obywatel oraz przyczyni się do szerokiego i nieograniczonego dostępu do informacji o realizowanych przez sąd usługach, 
przy dostępności w sądach oraz przez Internet https://ms.gov.pl), bez konieczności przychodzenia do sądu. Katalog usług podstawowych obejmuje usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne. Katalog usług uzupełniających obejmuje odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach sądownictwa powszechnego.Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.
 
  Wzory i formularze pism sądowych dostępne są również do pobrania ze strony internetowej wsoi.ms.gov.pl

.PETYCJE JEDNOSTKOWE

 

1.      Petycja dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:

- z repertorium „ Cz” we wszystkich wydziałach cywilnych

- z repertorium „ RCz” we wszystkich wydziałach rodzinnych i nieletnich

- z repertorium „ Pz” we wszystkich wydziałach pracy

 

Petycja wpłynęła w dniu 06 listopada 2020 r. ( A-053-1/20)

Autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

pdfOdpowiedź na petycję

pdfTreść_Petycji.pdf

 

 

 

Podkategorie