SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 669/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 18 grudnia 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Władysława Broszkiewicz

o wydanie depozytu sądowego

postanawia:

 1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników: Powiat Jarosławski – Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Pawła Broszkiewicz i Krzysztofa Broszkiewicz,
 2. zezwolić na wydanie depozytu sądowego, tj. wypłacenie z kwoty 24.911,04 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych 04/100) złożonej na podstawie postanowienia wydanego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu dnia 8 listopada 2023r., sygn. akt I Ns 472/23 przez Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, pozostałej po zmarłym Stanisławie Broszkiewicz, kwoty 8.303,68 zł (osiem tysięcy trzysta trzy złote 68/100) stanowiącej 1/3 część złożonej kwoty, na rzecz Władysława Broszkiewicz

- wraz z należnymi odsetkami, po odliczeniu kosztów prowadzenia rachunku,

 1. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.

U Z A S A D N I E N I E

odnośnie pkt 2 i 3 postanowienia

            Zgodnie z art. 69314 k.p.c. na żądanie wierzyciela sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu.

            Jak wynika z aktu Poświadczenia Dziedziczenia z dnia 24 listopada 2023r., sporządzonego przed notariuszem Miłoszem Petrus w Kancelarii Notarialnej w Łańcucie, Rep. A nr 2246 z 2023r., spadek po zmarłym Stanisławie Broszkiewicz, na podstawie ustawy nabyli: Paweł Broszkiewicz, Władysław Broszkiewicz i Krzysztof Broszkiewicz – po 1/3 części każdy z nich. Wnioskodawca spełnił warunek, pod jakim wydanie depozytu ma nastąpić. Jako że nabycie spadku ma charakter generalny (art. 922 § 1 k.c.), przeto należna kwota jest proporcjonalna do wielkości nabytego udziału. Kwota pozostała po zmarłym Stanisławie Broszkiewicz, wpłacona przez DPS w Sośnicy wraz z należnymi odsetkami to 24.911,04 zł.

            Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów należało orzec jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania (pkt 3) orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

POUCZENIE odpis postanowienia doręczyć Pawłowi Broszkiewicz wraz z :

- pouczeniem, że na pkt 1 postanowienia nie przysługuje środek zaskarżenia,

- pouczeniem, że na pkt 2 i 3 postanowienia może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

Art.  39822.  [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

 • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
 • 2.  Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 669/232024-02-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 669/23)Ogłoszenie I Ns 669/23
2Ogłoszenie I Ns 669/232024-02-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 669/23)Ogłoszenie I Ns 669/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 20 lutego 2024 roku

Sygn. akt I Ns 467/23

OGŁOSZENIE                    

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anny Krzysztofiak i Eugenii Goryl z udziałem Katarzyny Kuc

o uwłaszczenie

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Katarzyny Kuc w osobie Pauliny Winiarskiej, (adres do kontaktu: (budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu)  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11)

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 467/232024-02-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 467/23)Ogłoszenie I Ns 467/23
2Ogłoszenie I Ns 467/232024-02-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 467/23)Ogłoszenie I Ns 467/23
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie VI Kampania Przeciw Przemocy 2023-10-30Magdalena ChomontDownload this file (Ogłoszenie VI Kampania Przeciw Przemocy )Ogłoszenie VI Kampania Przeciw Przemocy

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji - harmonogram dyżurów

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Harmonogram dyżurów- Tydzień Mediacji2023-09-28Justyna SawaDownload this file (Harmonogram dyżurów- Tydzień Mediacji)Harmonogram dyżurów - Tydzień Mediacji

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 591/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 30 sierpnia 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Kindze Martynie Konieczny-Stafiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
 2. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
 3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu,
 4. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

POUCZENIE o przysługującej skardze na postanowienie referendarza sądowego oraz treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.                                              

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 591/222023-09-08Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 591/22)Ogłoszenie I Nc 591/22
2Ogłoszenie I Nc 591/222023-09-08Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 591/22)Ogłoszenie I Nc 591/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt: I Ns 95/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 10 lipca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Anna Roszkowska

   

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2023 r. w Jarosławiu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bożeny Wysockiej

z udziałem Gminy Miejskiej Jarosław, Małgorzaty Wysockiej, Magdaleny Wysockiej, Martha Wysocka

o zniesienie współwłasności

postanawia:

umorzyć postępowanie.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 95/232023-07-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 95/23)Ogłoszenie I Ns 95/23
2Ogłoszenie I Ns 95/232023-07-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 95/23)Ogłoszenie I Ns 95/23

LogotypUE MS

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”


Sąd Rejonowy w Jarosławiu współuczestniczy w realizacji ww. Projektu w zakresie dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu.


Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin realizacji projektu: listopad 2023r.
Przewidywany koszt realizacji projektu: 35 000 000,00 zł
Szacowany wkład UE 29 498 000,00 zł

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do sądów oraz podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu realizowane są przez podmioty zewnętrzne. Zespół Projektowy, którego członkami są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, pełni funkcję nadzorczo-merytoryczną.

Planowane efekty: poprawa dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wideotumacz logotyp

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Sąd Rejonowy w Jarosławiu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. 

Usługa jest dostępna po kliknięciu w ikonę/piktogram (niebieskie ręce), w kolejności następuje połączenie z tłumaczem PJM w celu ustalenia  w czym może pomóc. Tłumacz dzwoni w imieniu osoby głuchej do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. 

Usługa dostępna jest w godzinach:
w poniedziałki od 8:00 do 17:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

tel. 16 624 01 02
e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl  

EPUAP2:
/SRJaroslaw/SkrytkaESP
/SRJaroslaw/skrytka

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem wideotłumacza zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.  

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Jana Pawła Il 11, 37-500 Jarosław

Numer identyfikacyjny REGON

00032430000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu sad@jaroslaw.sr.gov.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz sad@jaroslaw.sr.gov.pl Telefon kontaktowy

166240105

Data

2021-03-25

Miejscowość

Jarosław

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat

Powiat jarosławski

Gmina

Jarosław (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) do:

[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność illub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

I

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ x ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ x ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma siedzibę w dwóch budynkach przy ul. Jana Pawła Il 1 1 i przy ul. Czarnieckiego 4. Budynki są w pełni skomunikowane, połączone łącznikiem. Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przy wejściu do budynku od ul. Czarnieckiego 4 zamontowane jest urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (obsługiwane przez pracowników ochrony), a w budynku sądu jest winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazdy dla osób korzystających z wózków inwalidzkich na każdej kondygnacji. Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów usytuowane są na parterze budynku. Przed budynkiem Sądu przy ul. Czarnieckiego 4 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                              1

Liczba aplikacji:

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID al ly-url

www.jaroslaw.sr.gov.pl

ID al ly-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID al ly-data-sporzadzenie

2021-02-25

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

— część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo— częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

zwiększyć/zmniejszyć tekst, zwiększyć kontrast, zmienić w negatyw kontrast, zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej), reset wprowadzonych zmian, wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X TAK

b. Kontakt korespondencyjny

 TAK

 1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                             [ X I NIE

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK e. Przesyłanie faksów TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe illub

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego — kontakt osobisty

 TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” — prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:    [ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                   [ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X I NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X I NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X I NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X I NIE

 

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- tekst odczytywany maszynowo.pdf

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu - docxSR-Jaroslaw-tekst-odczytywalny-maszynowo.docx14.64 KB

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu - docxSR_Jaroslaw_Easy-to-read.docx

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  mp4Informacje_dla_osob_slaboslyszacych_i_gluchych_-_Sąd_Jarosław_-_PJM_napisy.mp438.62 MB 

Plan działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025.

pdfPlan_działania_Sądu_Rejonowego_w_Jarosławiu.pdf

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu 2023-02-28 Justyna Sawa Download this file (Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu)Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu 
2 Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu 2023-02-28 Justyna Sawa Download this file (Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu)Aktualizacja planu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu 

Podkategorie